EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Zaměstnanost

Právo na práci je v českém právním prostředí zakotveno v Listině základních práv a svobod – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Položme si však otázku: „Je skutečně práce v užším pojetí zaměstnání vždy cestou z chudoby?“ Příčiny, proč tomu tak není, jsou různé.
Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří kumulace zdravotních
a sociálních problémů, častou příčinou je zadlužení a exekuce, materiální a psychická deprivace, rezignace při dlouhodobé nezaměstnanosti, ztráta pracovních návyků, absence praxe, nízká kvalifikace a produktivita práce, vyšší věk atd. U mladých absolventů škol hrozí riziko, že po ukončení školy zůstanou závislí na rodině a sociálních dávkách. Jde tedy o celý komplex příčin a následků, které mohou snížit šance na kvalitní a udržitelné zaměstnání.
Z jiného úhlu pohledu je třeba se zamyslet nad kvalitou pracovních míst. Setkáváme se s nejistotou v podobě dočasných nebo krátkodobých smluv, problémem mohou být i pracovní agentury, které nabízí práci za nevýhodných podmínek nebo nelegální zaměstnání, které lidé někdy upřednostňují z důvodu hrozby exekuce příjmů atd. Pozornost je třeba věnovat i situacím, kdy se pracovat „nevyplatí“, jde například o exekuce z nízkých příjmů, krátkodobé či projektové zaměstnávání, kdy po ukončení nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo vyšší sociální podpora než mzdové ocenění.

Podporujeme / požadujeme:
-    nastavení procesů individualizovaného a multidisciplinárního přístupu k zájemci o práci v kombinaci se sociální prací, profesním vzděláváním a dalšími podpůrnými nástroji a programy. Jde nám o uznání odlišných potřeb jednotlivců i skupin, pomoc při překonávání překážek a zlepšení jejich postavení prostřednictvím získání důstojného zaměstnání;
-    inkluzívní trhy práce reflektující specifické potřeby jedinců, např. model prostupného zaměstnávání v případě potřeby napojený na systém dostupného bydlení přístupný pro lidi zažívající chudobu;
-    přijetí legislativy, která je solidární k aktivitám sociální ekonomiky a podporuje komunitní rozvoj občanské společnosti. Jde například o přijetí právní úpravy sociálních podniků propojenou se zákonem o zaměstnanosti. Přijetí této legislativy zároveň přispěje k rozvoji malých a středních podniků v regionech, které jsou vzhledem ke specifickým potřebám některých zaměstnanců (zdravotně postiženým, ohroženým sociálním vyloučením, lidí bez přístřeší atd.) nejvhodnějšími zaměstnavateli.

 

 

Po projednání na valných hromadách v několika minulých letech uzavřel EAPN, z.s. několikaletou práci na aktualizaci Strategie EAPN ČR. Strategii EAPN ČR 2021 schválil Výkonný výbor EAPN ČR na svém zasedání 8. 3. 2021.Strategie uvádí klíčová poselství, vize a cíle činnosti EAPN ČR a hodnoty, o...

Přesto jejich zaměstnávání stále brání obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své...

Pravidelně, tak jednou za půl roku, se nás v terénu lidé ptají: „Už bude ta dluhová amnestie? Včera něco říkal v televizi...

„Jakmile jsem přišla někam žadonit o práci a řekla jsem, že jsem v podmínce a oni všude ten výpis z Rejstříku trestů chtějí, tak to byl problém, a už se na vás lidi koukají shora,“ vzpomíná paní Věra. Nakonec práci našla – také díky RUBIKON Centru a Pohovorům nanečisto. Při nich si mohou klienti...

Stránky