EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Zaměstnanost

Právo na práci je v českém právním prostředí zakotveno v Listině základních práv a svobod – „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací“. Položme si však otázku: „Je skutečně práce v užším pojetí zaměstnání vždy cestou z chudoby?“ Příčiny, proč tomu tak není, jsou různé.
Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří kumulace zdravotních
a sociálních problémů, častou příčinou je zadlužení a exekuce, materiální a psychická deprivace, rezignace při dlouhodobé nezaměstnanosti, ztráta pracovních návyků, absence praxe, nízká kvalifikace a produktivita práce, vyšší věk atd. U mladých absolventů škol hrozí riziko, že po ukončení školy zůstanou závislí na rodině a sociálních dávkách. Jde tedy o celý komplex příčin a následků, které mohou snížit šance na kvalitní a udržitelné zaměstnání.
Z jiného úhlu pohledu je třeba se zamyslet nad kvalitou pracovních míst. Setkáváme se s nejistotou v podobě dočasných nebo krátkodobých smluv, problémem mohou být i pracovní agentury, které nabízí práci za nevýhodných podmínek nebo nelegální zaměstnání, které lidé někdy upřednostňují z důvodu hrozby exekuce příjmů atd. Pozornost je třeba věnovat i situacím, kdy se pracovat „nevyplatí“, jde například o exekuce z nízkých příjmů, krátkodobé či projektové zaměstnávání, kdy po ukončení nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo vyšší sociální podpora než mzdové ocenění.

Podporujeme / požadujeme:
-    nastavení procesů individualizovaného a multidisciplinárního přístupu k zájemci o práci v kombinaci se sociální prací, profesním vzděláváním a dalšími podpůrnými nástroji a programy. Jde nám o uznání odlišných potřeb jednotlivců i skupin, pomoc při překonávání překážek a zlepšení jejich postavení prostřednictvím získání důstojného zaměstnání;
-    inkluzívní trhy práce reflektující specifické potřeby jedinců, např. model prostupného zaměstnávání v případě potřeby napojený na systém dostupného bydlení přístupný pro lidi zažívající chudobu;
-    přijetí legislativy, která je solidární k aktivitám sociální ekonomiky a podporuje komunitní rozvoj občanské společnosti. Jde například o přijetí právní úpravy sociálních podniků propojenou se zákonem o zaměstnanosti. Přijetí této legislativy zároveň přispěje k rozvoji malých a středních podniků v regionech, které jsou vzhledem ke specifickým potřebám některých zaměstnanců (zdravotně postiženým, ohroženým sociálním vyloučením, lidí bez přístřeší atd.) nejvhodnějšími zaměstnavateli.

 

 

Fond dalšího vzdělávání hledá za účelem poskytování poradenských aktivit dlouhodobě nezaměstnaným externí odborníky z řad pomáhajících profesí.

Nově prostřednictvím navazujícího projektu v rámci soustavy projektů PROKOP s názvem „Prohlubování kompetencí pro zvýšení...

Zahájení přípravy Evropského pilíře sociálních práv oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září 2015 jako součást větší iniciativy k posílení Hospodářské a měnové unie (EMU) a implicitně její sociální dimenze, zajišťující zvýšení sociální konvergence mezi členskými státy EU. S ...

Stránky