EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Evropská komise zahájila konzultace k Evropskému pilíři sociálních práv

18. 03. 2016 12:28

Zahájení přípravy Evropského pilíře sociálních práv oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v září 2015 jako součást větší iniciativy k posílení Hospodářské a měnové unie (EMU) a implicitně její sociální dimenze, zajišťující zvýšení sociální konvergence mezi členskými státy EU. S nástinem Evropského pilíře sociálních práv seznámila Evropská komise veřejnost 8. března 2016. Veřejné konzultace tohoto nástinu budou probíhat do konce roku 2016. Na základě výsledků konzultací bude zpracována „Bílá kniha“, jejíž vydání se očekává počátkem roku 2017. Zatímco tato kniha je zaměřena na Eurozónu, ke konzultacím jsou srdečně zvány všechny členské státy EU.

Hlavním cílem konzultací je:

-          posouzení sociální legislativy EU – do jaké míry jsou do ní promítnuta stávající práva,

-          zohlednění nových trendů v organizaci práce a společnosti – ve světle demografického vývoje, nových technologií a přejímání sociálních inovací,

-          shromáždit názory a zpětnou vazbu k nástinu samotného sociálního pilíře – jejímu rozsahu, obsahu a roli jako součásti sociální dimenze EMU.

Evropský pilíř sociálních práv je ve svém předběžném nástinu rozdělen do tří kategorií v oblastí zaměstnanosti a sociální politiky:

 • Rovné příležitosti a přístup na trh práce – jedná se o rozvoj dovedností, celoživotního vzdělávání a aktivní podporu zaměstnanosti. Všechny tyto prvky jsou nezbytné k rozšíření pracovních příležitostí, usnadnění přechodu mezi různými zaměstnáními a zlepšení zaměstnatelnosti jednotlivců.
 • Spravedlivé pracovní podmínky jsou potřebné ke stanovení odpovídající a spolehlivé rovnováhy práv a povinností mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Ujišťují se, že existuje rovnováha mezi pružností a bezpečností při usnadnění tvorby pracovních míst, zavádění zaměstnání a přizpůsobování podniků a podpory sociálního dialogu.
 • Přiměřená a udržitelná sociální ochrana zahrnuje přístup ke zdraví, dávky sociální ochrany a vysoce kvalitní služby včetně péče o děti, zdravotní péče a dlouhodobé péče, které jsou nezbytné k zajištění důstojného života a ochrany před životními riziky. To umožňuje občanům uplatnit se plně v zaměstnání a obecněji ve společnosti.

Nástin Evropského pilíře sociálních práv obsahuje 20 politických oblastí ve výše uvedených třech kategoriích. V těchto oblastech pilíř shrnuje sociální práva občanů členských států EU, která jsou zaručena základními smlouvami EU (Smlouva o EU – SEU, Smlouva o fungování EU – SFEU), Listinou základních práv EU (LZPEU) a judikaturou Soudního dvora Evropské unie:

 

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A PŘÍSTUP NA TRH PRÁCE

 1. Dovednosti, vzdělávání a celoživotní učení

 • Všichni lidé mají mít po celý život přístup ke kvalitnímu vzdělávání a odborné přípravě, aby si mohli osvojit přiměřenou úroveň základních dovedností a klíčových kompetencí pro aktivní účast ve společnosti a v zaměstnání. Je třeba mladé lidi a dospělé osoby v produktivním věku s nízkou kvalifikací povzbuzovat k tomu, aby si zdokonalovali své dovednosti.

Čl. 165 – 166 SFEU

Čl. 14 LZPEU

 2. Pružné a jisté pracovní smlouvy

 • Je třeba zaručit rovné zacházení bez ohledu na pracovní smlouvu, není-li různé zacházení oprávněno objektivními důvody. Je třeba předcházet nesprávnému používání nebo zneužívání nejistých pracovních poměrů či pracovních poměrů na dobu určitou.
 • Pružné pracovní podmínky mohou být branou na trh práce a zachovávat schopnost zaměstnanců rychle reagovat na změny v nabídce. Přesto by měl být zajištěn přechod ke smlouvám na dobu neurčitou.

Čl. 153 SFEU

 3. Zajištění při přechodu mezi zaměstnáními

 • Každý člověk v produktivním věku má mít přístup k individuální podpoře při hledání práce a je vybízen k tomu, aby absolvoval školení a zvyšoval si kvalifikaci, aby si zlepšil své vyhlídky na trhu práce či při zahajování podnikání a urychlil přechody mezi zaměstnáními a profesemi.
 • Zajistí se, aby byly sociální nároky a nároky na vzdělávání nabyté během profesního života přenositelné a zůstaly zachovány za účelem usnadnění přechodu mezi zaměstnáními a profesemi.

Čl. 151, 153 SFEU

 4. Aktivní podpora zaměstnanosti

 • Všichni lidé do 25 let mají do čtyř měsíců od ukončení formálního vzdělávání nebo od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými, získat kvalitní pracovní nabídku, nabídku dalšího vzdělávání, učňovské místo nebo stáž.
 • Zajistí se rovněž, aby bylo registrovaným dlouhodobě nezaměstnaným osobám nejpozději v 18. měsíci jejich nezaměstnanosti nabídnuto důkladné individuální posouzení a poradenství a dohoda o pracovní integraci, která by měla zahrnovat individuální nabídku služeb a určení jednotného kontaktního místa.

Čl. 151, 153 SFEU

5. Rovnost žen a mužů a rovnováha pracovního a soukromého života

 • Rovnost žen a mužů na trhu práce a v oblasti vzdělávání se podpoří tím, že se zajistí rovné zacházení ve všech oblastech, včetně odměňování, odstraní překážky bránící účasti žen na trhu práce a zabrání segregaci na pracovním trhu.
 • Všichni rodiče a lidé odpovědní za péči o děti a další závislé rodinné příslušníky mají mít přístup k přiměřené úpravě pracovního volna a k pečovatelským službám1. Podpoří se vyvážené využívání pracovního volna ze strany obou pohlaví, například nabídkou placené rodičovské dovolené, a to jak pro muže, tak pro ženy.
 • Na základě dohody mezi zaměstnavateli a pracovníky se umožní a podpoří pružné pracovní úvazky, mimo jiné i z hlediska pracovní doby, přičemž se zohlední potřeby jak pracovníků, tak také zaměstnavatelů.

Čl. 3 SEU

Čl. 8, 19, 153 SFEU

Čl. 24 a 33 LZPEU

6. Rovné příležitosti

 • Je třeba zvýšit účast málo zastoupených skupin na trhu práce, přičemž se ve všech oblastech zajistí rovné zacházení, mimo jiné zvyšováním povědomí a řešením problému diskriminace.

Čl. 3 SEU

Čl. 8, 19, 153 SFEU

Čl. 21 LZPEU

 

SPRAVEDLIVÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

7. Pracovní podmínky

 • Každý pracovník má být před zahájením zaměstnání písemně informován o svých právech a povinnostech, které vyplývají z pracovního poměru.
 • Případná zkušební doba má trvat přiměřenou dobu; pracovníci obdrží informace o podmínkách zkušební doby před jejím zahájením.
 • Propuštění pracovníka musí být odůvodněné, předchází mu přiměřená výpovědní lhůta a je spojeno s odpovídající náhradou, případně s přístupem k systému pro řešení sporů, u něhož lze rychle a účinně podat odvolání.

Čl. 153 SFEU

Čl. 30 LZPEU

8. Mzdy

 • Každé zaměstnání má být spravedlivě odměněno a umožňovat dostatečnou životní úroveň. Minimální mzda se stanovuje transparentním a předvídatelným mechanismem takovým způsobem, který zaručí přístup k zaměstnání a motivaci hledat si práci. Mzdy se vyvíjejí v souladu s produktivitou, přičemž se konzultují sociální partneři a zohledňují vnitrostátní postupy.

Čl. 153 SFEU

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Zajistí se dostatečná úroveň ochrany před všemi potenciálními riziky na pracovišti a podpora provádění v praxi, zejména v mikropodnicích a malých podnicích.

Čl. 153 SFEU

Čl. 31 LZPEU

10. Sociální dialog a zapojení pracovníků

 • Sociální partneři jsou konzultováni při koncepci a provádění politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Jsou povzbuzováni k tomu, aby uzavírali kolektivní smlouvy o záležitostech, které se jich týkají, přičemž jsou respektovány tradice v jednotlivých členských státech, jejich nezávislost a právo na kolektivní opatření.
 • Zajistí se včasné informování a konzultování všech pracovníků, včetně těch, kteří pracují pomocí digitálních technologií a/nebo v jiných zemích, nebo jejich zástupců, zejména v případě hromadného propouštění, přeřazení, restrukturalizace a fúzí podniků.

Čl. 151 – 155 SFEU

Čl. 12, 27, 28 LZPEU

 

PŘIMĚŘENÁ A UDRŽITELNÁ SOCIÁLNÍ OCHRANA

11. Integrované sociální dávky a služby

 • Dávky sociální ochrany a sociální služby se v co nejširší míře integrují, aby se posílila konzistentnost a účinnost těchto opatření a podpořilo sociální začleňování a začleňování na trh práce.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 34 LZPEU

12. Zdravotní péče a dávky v nemoci

 • Každý člověk má mít včasný přístup ke kvalitní preventivní a léčebné péči; potřeba zdravotní péče nesmí vést k chudobě nebo finanční tísni.
 • Systémy zdravotní péče podporují nákladově efektivní poskytování péče a zároveň posilují zdravotní osvětu a prevenci nemocí s cílem posílit odolnost těchto systémů a jejich finanční udržitelnost.
 • Bez ohledu na typ smlouvy mají všichni pracovníci získat během nemoci placenou nemocenskou v přiměřené výši; podpoří se účast osob samostatně výdělečně činných v systémech pojištění. Podpoří se také účinné opětovné začleňování a rehabilitace, aby bylo možné se rychle vrátit do práce.

Čl. 151, 153, 169 SFEU

Čl. 34 – 35 LZPEU

13. Důchody

 • Důchody mají všem osobám v důchodovém věku zajistit dostatečnou životní úroveň. Přijmou se opatření, kterými se sníží rozdíl ve výši důchodů mezi ženami a muži, například vhodným započítáním období věnovaným péči. Podle specifické situace v jednotlivých státech se podpoří účast osob samostatně výdělečně činných v důchodových systémech.
 • Důchodové systémy se zaměří na zajištění udržitelnosti a budoucí přiměřenosti důchodů, a to zajištěním širší příspěvkové základny, spojením věku odchodu do důchodu se střední délkou života a zmenšením rozdílu mezi skutečným a zákonem stanoveným věkem odchodu do důchodu odrazováním od předčasného odchodu z trhu práce.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 34 LZPEU

14. Podpora v nezaměstnanosti

 • Opatření na podporu nezaměstnaných mají zahrnovat přiměřené dávky v nezaměstnanosti ve spojení s požadavkem aktivního hledání práce a zapojení do aktivních podpůrných opatření. Doba vyplácení dávek má zajistit dostatek času na hledání práce a zároveň zachovat pobídky k rychlému návratu do zaměstnání.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 34 LZPEU

15. Minimální příjem

 • Všem, kteří nemají k dispozici dostatek prostředků zaručujících dostatečnou životní úroveň, se má zajistit minimální příjem ve vhodné výši. U osob v produktivním věku je poskytnutí těchto dávek spojeno se zapojením do aktivních podpůrných opatření za účelem (opětovného) začlenění na trh práce.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 34 LZPEU

16. Dávky v invaliditě

 • Zajistí se, že osoby se zdravotním postižením mají k dispozici podpůrné služby a zaručený základní příjem, který jim umožňuje dostatečnou životní úroveň. Podmínky pro vyplácení dávek by neměly vytvářet překážky pro zaměstnávání.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 26 LZPEU

17. Dlouhodobá péče

 • Zajistí se přístup ke kvalitním a dostupným službám dlouhodobé péče, včetně domácí péče, poskytovaným přiměřeně kvalifikovanými odborníky.
 • Poskytování a financování služeb dlouhodobé péče se posiluje a zlepšuje s cílem zajistit přístup k odpovídající péči za finančně udržitelných podmínek.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 34 LZPEU

18. Péče o děti

 • Všem dětem se zajistí přístup ke kvalitním a dostupným službám péče o děti poskytovaným přiměřeně kvalifikovanými odborníky.
 • V rané fázi se přijmou opatření a preventivní strategie zaměřené na řešení chudoby dětí, včetně specifických opatření na posílení účasti dětí ze znevýhodněného prostředí.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 24 LZPEU

19. Bydlení

 • Lidem v tísni se poskytne přístup k sociálnímu bydlení nebo pomoc při zajištění bydlení. Zranitelným osobám se zajistí ochrana před vystěhováním a podpoří se přístup domácností s nízkými a středními příjmy k vlastnímu bydlení.
 • Osobám bez střechy nad hlavou se poskytne přístřeší; zároveň se jim umožní přístup k dalším sociálním službám, aby se podpořila jejich sociální integrace.

Čl. 151, 153 SFEU

Čl. 34 LZPEU

20. Přístup k základním službám

 • Všem lidem se zajistí přístup k cenově dostupným základním službám, mimo jiné k službám elektronických komunikací, energii, dopravě a finančním službám. Lidem v tísni pomohou opatření, která jim usnadní přístup k těmto službám.

Čl. 151 SFEU

 

Můžete si otevřít úplné znění návrhu Evropského pilíře sociálních práv v češtině.

K dispozici je také úplné znění Sdělení Evropské komise k zahájení veřejné konzultace o Evropském pilíři sociálních práv v češtině.

Více infromací k Evropskému pilíři sociálních práv najdete zde.