EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Co nejčastěji vede k chudobě?

Některé životní okolnosti přispívají k většímu riziku života v chudobě:

  • DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST či málo placená, nekvalifikovaná práce, která člověku nepřináší uspokojení a nepostačuje k vytváření rezerv,
  • NÍZKÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ a pracovních zkušeností, která omezuje schopnost získat dobré zaměstnání a plat, brání duševnímu růstu a účasti na životě společnosti,
  • PŘEDLUŽENÍ - život v dluzích, které hrozí exekucí majetku,
  • ZTRÁTA BYTU, nevyhovující bydlení, život na ulici,
  • VELIKOST A TYP RODINY, kde hlavními rizikovými faktory jsou zejména velký počet dětí a osamělí rodiče,
  • GENDER: ženy trpí chudobou podstatně více než muži, ať už jsou samostatně žijící s platem pod úrovní platu mužů ve stejném postavení, ať samy vychovávají děti či utrpěly ztrátu hmotných statků, prestiže a společenského postavení v důsledku rozpadu manželství,
  • ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ velkého rozsahu nebo dlouhodobá nemoc omezující přístup k dobře placenému zaměstnání a zvyšující životní náklady,
  • ŽIVOT VE VYLOUČENÉ NEBO VELMI ZNEVÝHODNĚNÉ KOMUNITĚ, která má horší přístup k veřejným službám jako je doprava, škola, úřady, a ke zdrojům zábavy, např. v oblasti kultury a sportu,
  • PŘÍSLUŠNOST K MENŠINOVÉ SKUPINĚ jako jsou v ČR Romové a migranti bez dokumentů, zažívající projevy diskriminace a rasismu, což je doprovázeno omezenými možnostmi kvalitního zaměstnání, horšími podmínkami bydlení i ztíženým přístupem k základním službám.

Sociální vyloučení má nejsilnější dopad na sociální vazby, psychiku i vlastní sebepřijetí, což následně může výrazně ovlivňovat úspěch při řešení problémů ve výše zmíněných oblastech.