EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EAPN EUROPE

Co je to EAPN?

EAPN (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení) je nezávislou sítí organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. Tato síť byla založena v roce 1990 a je podporována Evropskou komisí.

Členy EAPN (Evropa) jsou národní sdružení a evropské organizace, jejichž hlavním cílem je zmírňování chudoby a sociálního vyloučení. V současné době EAPN tvoří 31 národních sítí a 18 zastřešujících evropských asociací.

Členové EAPN se zabývají rozmanitými aktivitami napomáhajícími likvidaci chudoby a sociálního vyloučení, například výchovou, vzděláváním, zajišťováním služeb a aktivit vedoucích ke zvyšování účasti a odpovědnosti (Empowerment) lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení. Členové EAPN se zasazují za odstranění chudoby a za to, aby se chudoba a sociální vyloučení stalo tématem politických jednání Evropské unie. EAPN má poradní statut v Radě Evropy a je zakládajícím členem platformy evropských nevládních organizací působících v sociální oblasti (Social Platform).

POSLÁNÍ EAPN EUROPE

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení přijala v zájmu dosažení svých cílů toto poslání:

» podporovat a zvyšovat účinnost aktivit a akcí směřujících k odstranění chudoby a prevenci sociálního vyloučení;

» prohlubovat informovanost o chudobě a sociálním vyloučení;

» přispívat k větší samostatnosti a odpovědnosti (empovermnet) lidí žijících v chudobě a sociálním vyloučení;

» vytvářet skupiny, které společně s lidmi žijícími v chudobě a sociálním vyloučení vystupují v zájmu těchto lidí.

EAPN zahrnuje do všech oblastí své práce také cíle rovnosti příležitostí mezi ženami a muži a nediskriminace.

AKTIVITY EAPN EUROPE

» Zastupování a vedení kampaní

EAPN je jedním z hlavních partnerů evropských institucí při realizaci strategie boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Chce učinit tento boj prioritou veškeré politiky Evropské unie: politiky zaměstnanosti a strukturálních fondů, ale také ekonomické a měnové politiky (podrobněji na webové stránce EAPN Europe „Naše akce“). EAPN vytváří spojenectví           s ostatními důležitými činiteli za účelem dosažení silnějšího hlasu ve prospěch většího sociálního začleňování.

» Analýzy

EAPN analyzuje politická opatření a programy Evropské unie, které mohou mít vliv na skupiny obyvatelstva, žijící v chudobě a sociálním vyloučení. Snaží se navazovat spolupráci se sektorem výzkumu s cílem dosažení lepšího chápání chudoby a sociálního vyloučení uvnitř Evropské unie. EAPN vypracovává návrhy pro instituce Evropské unie.

» Informace

Webová stránka www.eapn.eu (ve starší verzi www.eapn.org ) je informační portál o chudobě a sociálním vyloučení v Evropě.

Časopis „Anti-Poverty Magazine“ (vydávaný v angličtině a ve francouzštině v tištěné i elektronické verzi), který byl do roku 2008 vydáván pod názvem „Novinky sítě“ (Network news), a elektronický informační bulletin – dvoutýdeník „Blesk EAPN“ (EAPN Flash), vydávaný v angličtině, přináší informace o EAPN a politických opatřeních, akcích, programech a iniciativách Evropské unie, na nichž se mohou podílet členové EAPN. EAPN zpracovává také řadu informačních materiálů o chudobě, sociálním začleňování, zaměstnanosti, sociální ochraně, strukturálních fondech, budoucnosti Evropy apod.

» Výměny

EAPN vytváří pracovní skupiny a organizuje nadnárodní semináře. Je také fórem výměny informací o národních politikách sociálního začleňování. Podporuje budování partnerství mezi členskými organizacemi a partnerství s nevládními organizacemi v kandidátských zemích.

» Vzdělávání

EAPN zajišťuje vzdělávání pro své členy o vytváření sítí a evropských politikách.

KONTAKT:

EAPN Europe
Adresa: EAPN, Boulevard Bischoffsheim 1, B – 1000 Bruxelles
Tel.: +32-2-226 58 50

Fax: +32-2-226 58 69
E-mail: team@eapn.eu
webové stránky: www.eapn.eu