EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Projekty

Aktivně a autonomně ve stáří

Informace o projektu

 

Smyslem projektu je přispět ke zvýšení podpory seniorů v obcích ČR. Aktivity projektu jsou zaměřeny na dosažení změn v přístupu představitelů obcí a dalších zainteresovaných subjektů v obcích, zejména obcí s přenesenou působností státní správy (obce II. typu), respektive obcí s rozšířenou působností (obce III. typu). EAPN ČR, z. s. toho hodlá dosáhnout prostřednictvím užší spolupráce a koordinace působení seniorských a proseniorských organizací (přípravou a konáním Národního setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů), cíleným ovlivňováním a vzděláváním řídících pracovníků z krajů a obcí (uspořádáním seminářů v regionech) a informační a osvětovou kampaní (prostřednictvím webového portálu EAPN ČR se specializovanou rubrikou, poradenstvím, vydáním publikace a propagačních materiálů).

Cílem aktivit projektu je zvýšit podporu poskytovanou seniorům v krajích a obcích ČR. Cílem je také zviditelnit problematiku seniorů, jejich ohrožení a možnosti podpory Jednotlivé aktivity projektu přispějí k těmto cílům následujícím způsobem:

Aktivita 1:

1)       Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů:

Příprava setkání posílí spolupráci různých subjektů zaměřených na podporu seniorů a bude je motivovat a orientovat k větší cílevědomosti této podpory. Shromáždí ke společnému setkání zástupce nejvýznamnějších seniorských a proseniorských organizací a institucí, působících v ČR (jakož i jednotlivé osoby zasazující se za práva seniorů) s cílem, aby se domluvili na efektivnějším a koordinovaném postupu v zájmu zvýšení podpory seniorů v krajích a obcích ČR. Předpokládáme 60 – 80 účastníků. Setkání se uskuteční v návaznosti na Mezinárodní den seniorů a Mezinárodní den boje proti chudobě dne 8. listopadu 2016. Setkání bude připravováno v úzké komunikaci se seniorskými a proseniorskými organizacemi a institucemi v ČR. Při přípravě bude využito zahraničních zkušeností a inspirací. V rámci příprav setkání se uskuteční schůzka představitelů nejvýznamnějších seniorských a proseniorských organizací dne 21. října 2016. Cílem setkání bude domluvit se na efektivnějším a koordinovaném postupu v zájmu zvýšení podpory seniorů v krajích a obcích ČR. Na setkání budou prezentovány možnosti a způsoby podpory aktivního a autonomního života seniorů v podmínkách konkrétních obcí a měst v regionech, se zdůrazněním úlohy obcí a municipalit. Tato aktivita je podpořena evropskou sítí EAPN se sídlem v Bruselu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Realizátor projektu bude v rámci této aktivity spolupracovat s Veřejnou ochránkyní práv a její kanceláří, s Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny i Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Realizační tým projektu uskuteční zejména tyto přípravné a realizační kroky k uspořádání tohoto setkání:

-          oslovení všech relevantních subjektů (právnických osob a vybraných fyzických osob),

-          přípravná schůzka vybraných zástupců zainteresovaných subjektů,

-          stanovení témat prezentací při setkání,

-          vytipování řečníků prezentujících stanovená témata,

-          oslovení řečníků a moderátora setkání, projednání jejich vystoupení,

-          zhotovení pozvánky s programem,

-          distribuce pozvánky okruhu potencionálních účastníků,

-          mediální příprava a prezentace setkání (pozvání zástupců médií),

-          organizační a logistická příprava a zajištění setkání,

-          příjem a zpracování elektronických přihlášek na setkání (prostřednictvím webových stránek EAPN ČR) včetně elektronických potvrzení účasti,

-          Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů – průběh setkání,

-          zajištění mediální informovanosti (tisková zpráva, tisková konference atd.),

-          vyhodnocení průběhu a výsledku setkání,

-          administrativně technické vypořádání průběhu setkání,

-          zpracování a zveřejnění výstupu ze setkání.

Aktivita 2:

2)       Podpora aktivního života seniorů v krajích a obcích ČR:

Uskuteční se 2 semináře ve vybraných krajích, při nichž budou prezentovány způsoby podpory seniorů směrem k jejich autonomii a aktivnímu začleňování do společnosti. Předpokládáme účast celkem asi 60 – 70 účastníků. Seminářům bude předcházet průzkum zájmu seniorů o aktivity volného času a vzdělávání ve vybraných 2 krajích na základě zpracované metodiky (Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj) ve spolupráci s ProWel, z. s.

Obsah a program seminářů bude připraven a lektorsky zabezpečen podle společné osnovy ve spolupráci s partnery. Mezi tématy těchto seminářů lze očekávat například tato témata:

·         Demografické změny související se stářím a stárnutím

 • Specifika seniorské populace (charakteristické rysy seniorů, ohrožení seniorů, snížená soběstačnost, geriatrická křehkost seniorů, typy zdravotních a sociálních ohrožení občanů potřebujících podporu)
 • Rodina a neformální společenství jako základ péče (pečující rodina, úloha sousedství, neformální pečující, dobrovolníci, podpora společenství obce, komunitní podpora)
 • Bydlení jako základ pro autonomii seniora (prostupné a sociální bydlení, život v přirozeném prostředí domovské obce, bezbariérové prostředí, předcházení úrazům a nepříznivým vlivům na život seniorů)
 • Komunitní systém zdravotních a sociálních služeb (koordinace podpory v obcích, informovanost o možnostech podpory, zdroje informací v obcích, komunitní pracovník, depistáž a  dispenzarizace klientů potřebujících podporu, komunitní plán – nástroj samosprávy)
 • Sociální a zdravotní služby, které je nutno zajistit seniorům (propojení zdravotních a sociálních služeb, moderní pojetí dlouhodobé péče):
 • Senioři jako součást mezigeneračního charakteru života v ORP (aktivity seniorů ve volném čase pro aktivní život ve stáří, sociální participace pro aktivní život ve stáří, spirituální stránka podpory seniorů, co potřebují senioři pro bezpečný a aktivní život?)
 • Příklady dobré praxe komunitní podpory seniorů v ČR a v zahraničí.

 

Realizační tým projektu uskuteční zejména tyto přípravné a realizační kroky k provedení výše uvedených aktivit:

-          projednání s partnery,

-          oslovení krajských a obecních (městských) samospráv a jejich úřadů,

-          analýza potřeb a zájmů samospráv,

-          komunikace se samosprávami, které projeví zájem o spolupráci při prohlubování podpory seniorů,

-          výběr obcí (měst) k užší spolupráci při podpoře seniorů,

-          příprava a provedení průzkumu zájmu seniorů o aktivity volného času a vzdělávání,

-          obsahová příprava seminářů,

-          výběr lektorů a moderátora pro semináře,

-          zhotovení pozvánky na semináře s programem,

-          distribuce pozvánky na semináře do okruhu potencionálních účastníků,

-          organizační a logistická příprava a zajištění seminářů,

-          příjem a zpracování přihlášek na semináře,

-          vyhodnocení a zpracování výstupů ze seminářů,

-          vytvoření databáze obcí (měst), preferujících podporu seniorů.

Aktivita 3:

3)       Informační a osvětová činnost na podporu aktivního a samostatného života seniorů:

Širší spektrum veřejnosti bude zasaženo prostřednictvím webového portálu EAPN ČR, vydanou publikací a propagačními materiály.

Cílem těchto aktivit projektu je také iniciovat větší participaci seniorů na aktivním a sebevědomém prosazování zájmů této věkové skupiny a na životě celé společnosti. Především v této skupině aktivit se uskuteční komunikace s cílovými skupinami projektu a zejména s širší odbornou i laickou veřejností.

 

Z projektu budou existovat tyto konkrétní výstupy:

 • přípravná schůzka zainteresovaných subjektů,
 • tiskové zprávy,
 • Národní setkání k podpoře aktivního a autonomního života seniorů,
 • užší spolupráce seniorských a proseniorských organizací a institucí,
 • výsledky průzkumu zájmu seniorů o aktivity volného času a vzdělávání,
 • 2 interaktivní semináře v krajích,
 • databáze obcí (měst) preferujících podporu seniorů,
 • zvýšení počtu obcí zaměřených na podporu seniorů,
 • webové stránky www.eapncr.org ,
 • publikace,
 • propagační materiály,
 • kampaň za sociální začleňování seniorů,
 • zvýšení informovanosti obyvatel o formách a konkrétní nabídce podpory seniorů.

 

Projekt je realizován s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu

„Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“