EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Priority podpory aktivního života seniorů

Projekt je zaměřen na zvyšování podpory aktivního života seniorů prostřednictvím intenzívní spolupráce seniorských a proseniorských organizací v České republice. V roce 2016 se v rámci projektu „Aktivně a autonomně ve stáří“ uskutečnilo několik setkání představitelů seniorských a proseniorských organizací v ČR na celostátní i regionální úrovni. Na těchto setkáních byly dohodnuty priority, které jsou klíčové pro rozvoj podpory seniorů a jejich aktivního života. Těmito prioritními oblastmi jsou především: bydlení pro seniory, dosahování přiměřených příjmů seniorů, zdravotně-sociální služby seniorům, informační gramotnost seniorů. Pro jednotlivé oblasti byly vytvořeny pracovní odborné skupiny. EAPN ČR bude v roce 2017 pokračovat v odborné podpoře těchto oblastí, popřípadě dalších důležitých oblastí podpory seniorů, které budou identifikovány v úzké spolupráci s ostatními seniorskými a proseniorskými organizacemi. Tato podpora se uskuteční několika způsoby:

1) Činností pracovních odborných skupin, které vypracují metodické materiály k jednotlivým prioritním oblastem.

2) S metodikou práce v jednotlivých oblastech budou seznámeny obce a města, zejména obce s přenesenou působností státní správy (obce II. typu), respektive obce s rozšířenou působností (obce III. typu), a bude jim poskytována odborná metodická pomoc. Tato pomoc bude koncipována tak, aby v rámci koordinační role samospráv byla cílena na další zainteresované subjekty v obcích (příspěvkové organizace, školy, sportovní zařízení, nestátní neziskové organizace apod.

3) Vzdělávacími akcemi pro pracovníky různých organizací pracujících se seniory v regionech (krajích, obcích a městech).

4) Národním setkáním k podpoře seniorů v říjnu 2017, které bude uspořádáno obdobně jako v roce 2016 a jehož příprava bude probíhat v průběhu celého roku ve spolupráci s nejvýznamnějšími seniorskými a proseniorskými organizacemi v ČR s celostátní působností.

5) Informační a osvětovou kampaní prostřednictvím webového portálu EAPN ČR se specializovanou rubrikou, která byla zřízena v roce 2016 a poradenstvím poskytovaným na základě vyžádání prostřednictvím webu, popřípadě emailové korespondence nebo telefonicky.

Aktivity projektu

1) Činnost odborných pracovních skupin

Na vytvoření čtyř odborných pracovních skupin se dohodli zástupci nejvýznamnějších seniorských a proseniorských organizací v ČR s celostátní působností, kteří se na pozvání EAPN ČR sešli v roce 2016, a to v těchto tematických oblastech:

•bydlení seniorů,

•příjmy seniorů,

•sociální a zdravotní služby seniorům,

•informační gramotnost seniorů.

Pracovní skupina připraví pro setkání představitelů seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností ke každém z odborných témat analyticko-koncepční materiál (podklad pro jednání). Pracovní skupina dále připraví zadání pro zpracování metodického materiálu ve své tematické oblasti. Práce v každé skupině se bude účastnit cca 5 – 10 osob delegovaných spolupracujícími seniorskými organizacemi (celkem 20 – 40 účastníků) a přizvaní externí odborníci na danou problematiku. Do činnosti těchto skupin bude nepřímo zapojen širší okruh členů a pracovníků všech seniorských a proseniorských organizací, jejichž zástupci se podílejí na činnosti pracovních skupin. 

2) Vydávání Metodických listů pro regiony

EAPN ČR zajistí vypracování, vydání a rozšiřování metodických materiálů (metodických listů), určených pro regiony, především pro obce a města, zejména obce s přenesenou působností státní správy (obce II. typu), respektive obce s rozšířenou působností (obce III. typu), a pro všechny subjekty poskytující podporu seniorům v těchto územních celcích (příspěvkové organizace, školy, sportovní zařízení, nestátní neziskové organizace apod.). Podklady pro tyto metodické listy budou připraveny v odborných pracovních skupinách (viz aktivita 1). 

3) Odborné semináře v regionech

EAPN ČR uskuteční v regionech vzdělávací akce pro pracovníky různých organizací pracujících se seniory v regionech (krajích, obcích a městech), a to nejméně 3 odborné semináře v různých krajích pro řídící pracovníky (každý seminář pro cca 45 - 60 účastníků, celkem tedy 135 – 180 účastníků), při nichž budou představeny možnosti podpory seniorů přispívající k jejich začleňování do společnosti.

Tato aktivita bude základním prostředkem komunikace se samosprávnými kraji a obcemi (městy) v ČR za účelem zvýšení podpory aktivního života seniorů v obcích a jejich co nejdelšího setrvávání v přirozeném prostředí jejich domova, rodiny a komunity. Při realizaci této aktivity využijeme spolupráce se Svazem města a obcí ČR (se kterým realizátor projektu dlouhodobě spolupracuje), Sdružením místních samospráv (s níž EAPN ČR navázala spolupráci v souvislosti se setkáním k problematice sociálního bydlení seniorů) a s Asociací krajů ČR (s jejíž sociální komisí realizátor projektu v minulosti rovněž spolupracoval). Obecní a krajské samosprávy a jejich úřady budou osloveny při přípravě těchto seminářů, aby byla zajištěna účast jejich pracovníků i dobrovolných spolupracovníků na těchto vzdělávacích akcích.

Obsah a program seminářů bude zaměřen na aktuální témata související s prioritami, na něž se soustředí činnost Pracovních skupin (viz aktivita 1) a odborná setkání na celostátní úrovni (viz aktivita 4). Semináře budou připraveny a lektorsky zabezpečeny podle společné osnovy ve spolupráci se shodným okruhem partnerů. Tematickým základem budou metodické listy určené pro podporu práce se seniory v regionech (viz aktivita 2). 

4) Odborná setkání na celostátní úrovni

Národní setkání k podpoře seniorů v říjnu 2017, které bude uspořádáno obdobně jako v roce 2016 a jehož příprava bude probíhat v průběhu celého roku ve spolupráci s nejvýznamnějšími seniorskými a proseniorskými organizacemi v ČR s celostátní působností. K tomu se uskuteční pravidelná koordinační setkání představitelů seniorských a proseniorských organizací v ČR s celostátní působností (která byla započata v roce 2016 v rámci projektu podpořeného z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“. 

Téma Národního setkání bude vybráno z témat, kterými se bude projekt zabývat v rámci realizace jeho aktivit (zejména viz aktivity 1, 2 a 3). Setkání se zúčastní zástupci nejvýznamnějších seniorských a proseniorských organizací a institucí působících v ČR, odborníci a osoby zasazující se za práva seniorů s cílem, aby se domluvili na efektivnějším a koordinovaném postupu ve zvolené tematické oblasti v zájmu zvýšení podpory seniorů v krajích, obcích a městech ČR (předpokládáme 60 – 80 účastníků). 

5) Informační a poradenská činnost

V rámci těchto aktivit se uskuteční komunikace s cílovými skupinami projektu, zejména s širší odbornou i laickou veřejností. Půjde hlavně o tyto aktivity:

 informační a osvětová kampaň prostřednictvím webového portálu EAPN ČR www.eapncr.org se specializovanou rubrikou, která byla zřízena v roce 2016,

 další provozování a doplňování speciální sekce „Podpora seniorů“ na webových stránkách EAPN ČR (včetně nezbytné celoroční IT podpory provozu webových stránek EAPN ČR): stránky budou nejméně dvakrát týdně aktualizovány, doplňovány o nové prvky a rubriky umožňující zpětnou vazbu uživatelů – obcí (měst), pracovníků veřejné správy i samotných seniorů;

 průběžná poradenská činnost na základě vyžádání prostřednictvím webových stránek i emailové komunikace (nejčastější dotazy a rady budou zveřejňovány přímo na webových stránkách);

 kampaň za sociální začleňování seniorů v návaznosti na projekt celoevropské sítě EAPN se sídlem v Bruselu, participace na jízdě mezinárodního autobusu („všichni autobusem“), projíždějícího postupně všechny země Evropské unie, vysvětlování požadavku na evropský minimální příjem osob (EMIN).

 

Projekt je podpořen dotací MPSV ČR.

 

Témata: