EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EMIN2

Evropská síť pro minimální příjem - European Minimum Income Network

Cesta k lepšímu systému minimálního příjmu a k lepší Evropě

EMIN je celoevropská síť sdružující národní sítě požadující zakotvení minimálního příjmu do legislativy a politiky Evropské unie a jejích členských zemí. Spoluzakladatelem a iniciátorem této sítě je Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN). Úlohu EMIN plní v České republice EAPN ČR a její členské organizace. S tímto projektem bylo s podporou Evropské komise započato již v letech 2013 – 2014, kdy byla vypracována a publikována v každé zúčastněné zemi Národní zpráva obsahující analýzu a výhled zavádění systémů minimálního příjmu v příslušné zemi. V letech 2017 – 2018 probíhá druhá část projektu, zahájená vypracováním Kontextové zprávy prezentující k jakým změnám došlo v evropských zemích v jejich připravenosti pro zavádění systému minimálního příjmu. 

Návrh projektu "EMIN2" byl předložen Evropskou sítí proti chudobě (EAPN) spolu se třemi partnery na úrovni EU, jmenovitě s Evropskou odborovou konfederací (ETUC), Federální veřejnou správou pro sociální integraci v Belgii (FPS SI) a Antwerpskou univerzitou, a s národními partnery sestávajícími především z národních členů EAPN, kteří zajistí koordinaci projektu na úrovni členských států a další rozvoj národních sítí EMIN.

Následující tři cíle povedou k realizaci projektu:

1. organizovat, koordinovat a řídit Síť pro evropský minimální příjem;

2. zvýšit povědomí na národní úrovni o přiměřeném systému minimálního příjmu;

3. podpořit politické debaty a iniciativy v oblasti systémů minimálního příjmu.

 

Činnosti budou prováděny k dosažení těchto cílů jak na úrovni EU, tak na národní úrovni ve všech členských státech EU. Tyto činnosti zahrnují:

•Analýzu současných trendů v systémech minimálního příjmu (MIS), v zapojení zúčastněných stran k podpoře takových systémů a zaměření konkrétních doporučení pro jednotlivé země prostřednictvím přípravy kontextových zpráv na národní úrovni a souhrnné zprávy na úrovni EU;

•Podporu rozvoje kapacit sítí prostřednictvím společné strategie podpory zapojení zainteresovaných stran a zajištění koordinace sítě napříč 28 členskými státy EU, s řídícím výborem poskytujícím vedení činností sítě na úrovni EU;

•Usnadnění vzájemného vzdělávání prostřednictvím tří setkání 28 koordinátorů na úrovni EU a návštěv sítí – alespoň jedné další sítě v průběhu trvání projektu;

•Účast orgánů veřejné moci v EMIN a podněcování jejich příspěvku k diskusi o systému minimálního příjmu prostřednictvím zvláštních „síťujících“ setkání;

•Rozvoj komplexní komunikační strategie pro síť, která bude upravena pro provádění na národní úrovni a bude zahrnovat nabídku on-line prezentace, terénní práce, zviditelnění na národní úrovni, medializace a mediálních akcí a jmenování národních ambasadorů k zastávání hodnot EMIN a k podpoře systému minimálního příjmu;

•Uspořádání turné EMIN 2 "Všichni autobusem" na podporu přiměřeného systému minimálního příjmu. Bude to „road show“, která bude začínat a končit v Bruselu, bude zahrnovat nejméně 20 zemí, včetně několika zastávek v každé zemi, a zapojí místní zainteresované strany do diskuse podněcující mediální odezvu a podporující diskusi zvyšující povědomí o systému minimálního příjmu;

•Podněcování diskuse a udržování pravidelného dialogu o přiměřeném systému minimálního příjmu na úrovni EU i na národní úrovni, v souvislosti se stávajícím politickým rámcem (strategie EU 2020, sociální pilíř, semestr EU, CSRS...), se zapojením klíčových politiků, včetně Poradní skupiny Evropského parlamentu k systému minimálního příjmu;

•Podporu aktuálních politických vstupů do procesů v rámci EU, významných pro systém minimálního příjmu, se zaměřením na přiměřenost, pokrytí a neexistenci systému minimálního příjmu, čerpání ze zkušeností na národní úrovni;

•Uskutečnění tří Peer Review (vzájemných hodnocení) na úrovni EU k 1) pokrytí a neexistenci minimálního příjmu, 2) použití referenčních rozpočtů na národní úrovni, 3) aktivnímu začleňování;

•Uspořádání národních politických debat o uplatňování referenčních rozpočtů.