EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Bydlení: Prevence bezdomovectví - Sociální bydlení

Bezdomovectví
Bezdomovectví nevnímáme jako samostatný jev, ale jako důsledek působení většího množství nepříznivých okolností na život člověka, které mohou ohrozit nebo znemožnit jeho schopnost získat a udržet si důstojné a trvalé bydlení. Například stále více seniorek a seniorů žije ve své  domácnosti osamoceně, což často způsobuje, že výdaje spojené s bydlením se pro ně stanou finančně neúnosnými. Do podobné situace se může dostat i rodič s dítětem po rozvodu nebo osoby se zdravotním postižením. Dále jsou ztrátou bydlení ohroženy děti, které odcházejí z dětských domovů. V těchto situacích lidé vyhledávají alternativní způsoby bydlení Mohou sice žádat o příspěvek na bydlení, avšak je to spojeno s řadou problémů. Některé obce poskytují sociální bydlení, ale většina obcí lidem ohroženým ztrátou bydlení dostatečně nepomáhá. Přebývají proto na předražených ubytovnách, vznikají sociálně vyloučené lokality, v horším případě zůstávají na ulici. Rodinám jsou v důsledku toho děti odebírány do dětských domovů. Zároveň dochází ke ztrátě zaměstnání a následnému zadlužování, čímž se tato situace stává bezvýchodnou a ve většině případů neřešitelnou. Hodně lidí se s tím vyrovnává velice těžce, mohou u nich nastat psychické obtíže. Zvyšují se tak výdaje státu na sociální dávky i  na zdravotní péči.
Data získaná z průzkumů, jakož i z každodenní zkušenosti organizací poskytujících pomoc lidem bez přístřeší, ukazují, že v České republice sice v některých obcích již přistoupili k řešení bezdomovectví, ale k výraznému posunu v celostátním měřítku dosud nedošlo. Proto EAPN ČR zařazuje problematiku bezdomovectví a bydlení jako prioritu ve své strategii zmírňování chudoby  a sociálního vyloučení. Traduje se zde, že lidé bez domova nechtějí komunikovat, avšak ve skutečnosti je to problém spíše majoritní společnosti, způsobený nedostatkem informací a znalostí veřejnosti o sociální problematice. Většina lidí neví, jaká je právní úprava v sociální oblasti. Tento nedostatek je ve vzdělávání na školách i v celoživotní osvětě, aby lidé znali úlohu institucí a orgánů EU i jejích členských států, sociálních pracovníků v různých zařízeních, nemocnicích atd. a svá práva a povinností v sociální a zdravotní oblasti. Mezi sociálními službami chybí zejména kontaktní práce v terénu mezi lidmi bez domova, využívání snadno dostupných služeb, které přibližují sociálně vyloučené jedince i rodiny společnosti, s níž se – ať už dobrovolně či nedobrovolně – rozešli, a usnadňují nalezení jejich cesty k vlastnímu domovu.
Za mimořádně důležité považujeme předcházet problémům bydlení účinnou prevencí bezdomovectví, spíše  než řešením jejich následků. Proto se chceme podílet na řešení nepříznivých faktorů, které k bezdomovectví vedou. Svou roli vidíme v koordinaci aktivit jednotlivých organizací, podílíme se na přípravách legislativních opatření a poskytujeme zpětnou vazbu zákonodárcům. Zároveň jsme si vědomi určitého napětí mezi osobami bez domova a většinovou společností,  nedůvěry, nevraživosti a neochoty k vzájemnému soužití. Proto chceme v rámci svých možností působit na veřejné mínění, podporovat a propagovat projekty, které se snaží zlepšit vzájemné vztahy a vnést do veřejného prostoru více solidarity, porozumění a tolerance.

Dostupné bydlení
V české společnosti chybí snadno dostupné byty. Nejsou ustálena kritéria pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví obcí. Pro zavedení systému dostupného bydlení je řada důvodů:
•    počet lidí bez domova i osob ohrožených ztrátou bydlení vzrůstá, jejich vyloučení se stupňuje a jsou vystaveni stále větší segregaci,
•    některé skupiny obyvatelstva jsou diskriminovány v přístupu k bydlení (rodiny s více dětmi, cizinci, Romové, propuštění vězni apod.),
•    stále se zvyšují náklady na bydlení a s ním spojené služby,
•    zvláště problematický je vyděračský obchod s chudobou a bytovou tísní, kterou v mnoha případech zhoršuje odnímání příspěvků na bydlení z důvodů, které s bytovou nouzí přímo nesouvisí (např. školní docházka) a vytváření tzv. bezdoplatkových zón,
•    není systém komplexní sociální práce s lidmi majícími problémy s bydlením.
Systém dostupného bydlení je nutno zavést na základě zákona o sociálním bydlení, postaveném na těchto principech:
•    je nutno zákonem jednoznačně definovat sociální bydlení a bytovou nouzi,
•    důraz je třeba klást na prevenci vystěhování a ztráty bydlení,
•    nesmí docházet k diskriminaci určitých skupin obyvatelstva při přístupu k bydlení,
•    sociální bydlení je nutno poskytovat tak, aby nedocházelo k segregaci a koncentraci sociálních bytů v území,
•    podpora bydlení musí být orientována cíleně na specifické zranitelné cílové skupiny obyvatelstva (domácnosti), nikoliv na plošné programy podpory bydlení jako v minulosti,
•    v rámci systému sociálního bydlení je nutno poskytovat poradenství v oblasti bydlení,
•    musí být garantována kvalita sociálního bydlení,
•    podpora bydlení musí vycházet ze závazných minimálních technických standardů sociálního bydlení,
•    pro realizaci systému dostupného bydlení jsou klíčovou úrovní obce (města), které musí zjišťovat, plánovat a zajišťovat kapacitu sociálního bydlení ve správním obvodu své působnosti, a to
-    ve vlastním bytovém fondu,
-    v bytových domech soukromých vlastníků.
-    v nově postavených bytových domech,
•    je třeba jasně zákonem stanovit pravidla pro financování sociálního bydlení (nejlépe garantovaného státem), využívajícího
-    dávky na bydlení,
-    limity pro kauce,
-    regulace trhu s byty,
-    podporu vlastnického i nájemního bydlení,
-    výstavbu sociálních bytů,
-    pronajímaní prázdných bytů pro sociální bydlení,
-    pronajímaní soukromých nájemních bytů pro sociální bydlení,
-    nástroje územního plánování,
•    pro podporu sociálního bydlení musí být snadno využitelné dotace z veřejných finančních zdrojů včetně evropských fondů, a to bez omezení pravidlem nedovolené veřejné podpory.

Podporujeme / požadujeme:
V oblasti bezdomovectví
-    vybudování komunitních sítí sociálních služeb pro práci na ulici,
-    vzdělávání streetworkerů se zapojením lidí se zkušeností s bezdomovectvím a sociálním vyloučením,
-    návaznost terénních sociálních služeb na sociální služby integračního charakteru či na zdravotnická zařízení,
-    vzdělávání ve školách i celoživotní vzdělávání dospělých, zaměřené na informovanost a kompetence v sociální oblasti, zvláště v problematice bydlení a prevence bezdomovectví.
V oblasti dostupného bydlení
-    zásadu „housing first“ (nejprve bydlení),
-    Koncepci sociálního bydlení v podobě navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
-    poziční dokument Platformy pro sociální bydlení „Systém sociálního bydlení v České republice“,
-    účast lidí bez domova na přípravě a připomínkování návrhu zákona o sociálním bydlení a související legislativy.

 

 

Po projednání na valných hromadách v několika minulých letech uzavřel EAPN, z.s. několikaletou práci na aktualizaci Strategie EAPN ČR. Strategii EAPN ČR 2021 schválil Výkonný výbor EAPN ČR na svém zasedání 8. 3. 2021.Strategie uvádí klíčová poselství, vize a cíle činnosti EAPN ČR a hodnoty, o...

Nevládní neziskové organizace spojené členstvím s EAPN ČR, z.s. se zapojily aktivně do boje s virovou pandemií COVID-19. Přinášíme vám přehled jejich nabídek služeb, sbírek a jiné pomoci v nynější pandemické koronavirové krizi. EAPN ČR vítá a podporuje tyto aktivity. Uvítáme, budete-li nás...

Podle Institutu důstojného stárnutí čeští senioři vnímají jako největší překážku klidného stárnutí nedostupné bydlení. Tento problém řeší zejména obce, které mají nedostatek volných malometrážních nájemních bytů. Přitom 57 procent seniorů by podle dostupných údajů zvolilo jako nejvhodnější...

„S ženou jsme bydleli v běžném bytě. Později ovšem přišel rozvod a těžký úraz a já se musel přestěhovat na ubytovnu. Z vlastní zkušenosti tedy vím, že zařízení tohoto typu neumožňuje lidem návrat do společnosti...

Po jednání s náměstkem hejtmana pro sociální věci, bezpečnost a vyloučené lokality Martinem Klikou, náměstkem primátorky města Ústí nad Labem Jiřím Madarem, zástupci sociálních odborů a úřadu práce, navštívila ministryně několik ulic v ústecké části Předlice, která patří mezi vyloučené lokality...

Stránky