EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Lidé nad 50 let budou patřit mezi klíčové hráče na trhu práce

15. 04. 2018 00:00

Přesto jejich zaměstnávání stále brání obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního pracovníka.

Překonat překážky a hendikepy

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. I přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika hendikepů, a tím mnohem nižší šance na získání zaměstnání.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají lidé nad 50 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění. Ovšem – v souvislosti s technickým pokrokem – se také mění požadavky a potřeby zaměstnavatelů a je třeba na to reagovat.

Zvyšování znalostí a dovedností

Na důležitosti tak získává celoživotní vzdělávání. Úřad práce ČR může i v tomto případě zájemcům pomoci, a to prostřednictvím projektu POVEZ II. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností současných a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou též osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. „Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci,” upozornila generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. POVEZ II se od svého zahájení těší značnému ohlasu. V předchozí výzvě projevila zájem o vstup do projektu řada firem. Úřad práce ČR přijal 12 700 žádostí o příspěvek na vzdělávání 58 tisíců zaměstnanců, z toho jich bylo šest tisíc starších 54 let.

Regionální individuální projekty

V současném programovém období se uskutečňuje v rámci celé republiky také několik regionálních individuálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz, jejichž cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud zařadil 258 uchazečů z této cílové skupiny. Už 1 012 osob absolvovalo skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 175 účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 841 uchazečů získalo zaměstnání v rámci společensky účelných pracovních míst a devět lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na veřejně prospěšných pracích. Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje Úřad práce ČR i prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy.

 

 Zdroj: Úřad práce ČR