EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Poslání a cíle

V České republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR, o.s. - člen evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení European Anti Poverty Network.

Cílem organizací sdružených v  EAPN ČR je dosáhnout přijetí problematiky sociálního vyloučení veřejností a veřejnou správou v ČR a odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením.

K úkolům EAPN ČR patří:

» Usilovat o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné správy na všech úrovních.

» Podporovat, rozvíjet a realizovat aktivity směřující k sociálnímu začleňování.

» Usnadňovat přístup k informačním technologiím a vzdělání osob ohrožených sociálním vyloučením.

» Podporovat rozvoj kvality v sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jako východiska pro dodržování jejich lidských práv.

» Sdružovat osobnosti a organizace působící v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

» Přenášet osvědčené metody práce a přístupy v rámci zemí Evropské unie a využívat zkušeností ostatních zemí a participovat při tvorbě národních politik v oblasti sociálního začleňování.

» Podporovat zapojení organizací zabývajících se sociálním začleňováním a jejich klientů do procesů a politik, které jejich život ovlivňují.

 

EAPN ČR vychází při své činnosti ze Strategie, kterou přijala v roce 2016 a v roce 2021 ji aktualizovala.