EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Stanovy EAPN ČR, z. s.

Stanovy EAPN ČR, z. s.

 

 

Název: EAPN ČR, z. s. 

Zkrácený název: EAPN ČR

Význam zkratky: European Anti Poverty Network Česká republika

Závazný překlad zkratky: Evropská síť proti chudobě

Typ právnické osoby: zapsaný spolek

Sídlo: Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

Působnost: ČR

 

  1. 1.      Poslání, účel

Členové EAPN ČR jsou nositeli ideje sociálního začleňování a boje proti chudobě. Účelem EAPN ČR je vytváření fóra pro sdílení názorů, informací a zkušeností v této oblasti. Je vedena ochotou podílet se na práci Evropské sítě proti chudobě (EAPN).

 

2. Cíle

Cílem EAPN ČR je zapojit veřejnost a veřejnou správu ČR do problematiky sociálního vyloučení, odstraňovat společenské a politické bariéry vůči osobám ohroženým sociálním vyloučením a usilovat o jejich začleňování.

 

3.  Činnost

a)    Všestranně usilovat o to, aby se sociální začleňování a boj proti chudobě stal prioritou veřejné správy na všech úrovních.

b)   Podporovat, rozvíjet a realizovat aktivity směřující k sociálnímu začleňování.

c)    Šířit přístup k informačním technologiím a vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením.

d)   Podporovat rozvoj kvality v sociálních službách pro osoby ohrožené sociálním vyloučením jako východisko pro dodržování jejich lidských práv.

e)    Sdružovat osobnosti a organizace, působící v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

f)    Přenášet osvědčené metody práce a přístupy do prostoru Evropské unie, využívat zkušeností ostatních zemí a participovat při tvorbě národních politik v oblasti sociálního začleňování.

g)   Podporovat zapojení a účast organizací, zabývajících se sociálním začleňováním, a jejich klientů do procesů a politik, které jejich život ovlivňují.

 

4. Členství

a)    Členem se může stát právnická osoba s celostátní nebo regionální působností, která se angažuje v oblasti sociálního začleňování a boji proti chudobě nebo tyto organizace sdružuje.

b)   Členem se může stát fyzická osoba, která se významně angažuje v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

c)    U právnických osob je podmínkou, aby organizace vznikla za účelem přímé pomoci a nediskriminujícího přístupu k osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným.

d)   O přijetí člena a jeho vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh výkonného výboru.

e)    Členství v EAPN ČR zaniká zánikem organizace nebo vystoupením z EAPN ČR.

f)     EAPN ČR vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

 

 

 

5.  Práva a povinnosti členů

a)    Angažovat se v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

b)   Aktivně se informovat o národním a evropském dění v dané problematice.

c)    Podle možnosti se podílet na tvorbě a hodnotících procesech Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI) a dalších relevantních politik.  

d)   Podporovat činnost EAPN  a EAPN ČR.

e)    Účastnit se jednání valné hromady EAPN ČR (právnické osoby v zastoupení pověřeným zástupcem).

f)    Volit výkonné orgány a být do nich volen (právnické osoby v zastoupení pověřeným zástupcem).

 

6. Orgány

a)    Nejvyšším orgánem EAPN ČR je valná hromada tvořená všemi členy. Schází se nejméně jednou do roka. Zastoupení více členů EAPN ČR jednou osobou je nepřípustné. Valná hromada má postavení členské schůze podle zákona.

b)   Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů s výjimkou rozhodnutí o zániku EAPN ČR a změně stanov.

c)    Valná hromada volí předsedu EAPN ČR jako statutární orgán a členy výkonného výboru.

d)   Valná hromada je oprávněna rozhodovat 2/3 většinou o změně stanov a prostou většinou o změně jednacího řádu.

e)    Valná hromada je schopná usnášení za přítomnosti více než poloviny členů. V případě neschopnosti usnášení se koná o půl hodiny později na stejném místě zasedání náhradní Valné hromady za každého počtu přítomných členů. Není-li v pozvánce výslovně stanoveno jinak, má se zasedání náhradní Valné hromady za takto svolané.

f)    Předseda EAPN ČR je statutárním orgánem zapsaného spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním zapsaného spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance zapsaného spolku, ukončovat jejich pracovně právní vztah a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. V případě majetku nemovitého jedná se souhlasem valné hromady. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněná osoba nebo zaměstnanec zapsaného spolku.

g)   Předseda je volen valnou hromadou na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

h)   Výkonný výbor zabezpečuje plnění činnosti v období mezi zasedáními valné hromady. Počet členů výkonného výboru určuje valná hromada. Členem výkonného výboru je vždy předseda. Funkční období výkonného výboru je pětileté.

 

 

 

 

7. Jednací řád

 

Jednací řád EAPN ČR upravuje úkoly a kompetence valné hromady, výkonného výboru, revizorů, přípravu, četnost a termíny jednání výkonného výboru, způsob voleb a další otázky. Jednací řád schvaluje valná hromada na základě návrhu výkonného výboru.

 

8. Organizační struktura

EAPN ČR se nečlení na organizační jednotky.

 

8.  Zásady hospodaření

EAPN ČR hospodaří s vlastním i svěřeným majetkem. Za správnost hospodaření odpovídá statutární orgán. EAPN ČR pověřuje hospodařením s vlastním a svěřeným majetkem hospodáře. Kontrolou hospodaření může EAPN ČR pověřit revizory, které volí valná hromada. Ustanovení o revizorech nabydou účinnosti dnem, kdy revizory jakožto kontrolní komisi zvolí valná hromada.

 

9.  Zánik EAPN ČR

EAPN ČR může zaniknout dobrovolným rozpuštěním. Platnost takového rozhodnutí je vázána na souhlas dvou třetin řádných členů EAPN ČR. EAPN ČR může také zaniknout úředním rozhodnutím podle zákona.

V případě zániku zapsaného spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům zapsaného spolku.