EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Přípravy na debatu o budoucnosti Evropské unie byly v České republice zahájeny

28. 12. 2020 03:05

v České republice již v létě tohoto roku. V podzimních měsících byl vytvořen okruh 150 zájemců, kteří se přihlásili do pracovních skupin vytvořených s podnětu únorového setkání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (27. 2. 2020). Kvůli pandemii COVID-19 bylo na neurčito odloženo zahájení celoevropské Konference o budoucnosti EU, plánované na 9. 5. 2020. Přesto EAPN ČR, z.s., který se již na setkání ve Sněmovně ujal koordinace příprav, rozhodl zahájit přípravy na debatu, abychom v Česku byli s předstihem a dobře připraveni na debatu s občanskou veřejností v okamžiku, kdy konference bude oficiálně zahájena Evropskou unií.

Uspořádání debaty o budoucnosti Evropské unie bylo v orgánech EU (Evropský parlament, Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor) projednáváno již před rokem 2019. Impulsem k tomu byla stále se měnící situace v Evropě i v celém světě, kterou ovlivnily zejména teroristické útoky, migrační vlny, klimatické změny, brexit a nyní také pandemie koronaviru COVID-19. Evropská komise vedená Ursulou von der Leyen vyzvala ve svém programu na léta 2019 - 2024 členské státy EU a jejich občany k přípravě dlouhodobé, komplexní a udržitelné ekonomické a sociální strategie EU, zaměřené na blaho lidí, a k uspořádání celoevopské Konference o budoucnosti Evropy.

EAPN ČR, z.s. poskytuje v České republice debatě o budoucnosti EU komunikační, organizační a administrativní podporu. K přípravě debaty byly vytvořeny pracovní skupiny složené z odborníků a zájemců z nevládních organizací, vědeckých, výzkumných a vzdělávacích institucí v ČR. Jejich úkolem je připravit a nastartovat debatu o budoucnosti EU s širokým okruhem obyvatel ČR. Tematické pracovní skupiny vedou debatu v příslušné tematické oblasti na základě vstupního dokumentu za účasti zástupců významných subjektů a expertů v dané oblasti. Připravují tematická setkání a workshopy. Předkládají Všeobecné skupině výstupy z debaty v tematické oblasti. Všeobecná pracovní skupina koordinuje debatu v České republice, zabývá se zejména globálními výzvami, společnými a průřezovými tématy. Projednává výstupy z tematických skupin, vyhodnocuje jejich činnost a shrnuje závěry debaty. Všeobecná skupina je složená z expertů a ze zástupců tematických skupin včetně jejich koordinátorů. Z iniciativy koordinátorů pracovních skupin přijalo pozvání do Všeobecné pracovní skupiny 40 osob.

Koordinátoři všech pracovních skupin společně vytvořili návrh tří základních vstupních dokumentů, které se po projednání ve Všeobecné pracovní skupině staly v upravené finální verzi podkladem pro odstartování příprav debaty ve všech skupinách:

  • Perspektivy České republiky v Evropské unii (Veřejná debata o budoucnosti EU v rychle se měnícím světě) - nejobecnější informace o připravované Konferenci o budoucnosti Evropy, zahrnuje i nástin průběhu přípravné fáze debaty v ČR; název dokumentu je totožný s názvem tuzemské přípravné fáze debaty;
  • Základní obrysy veřejné debaty o budoucnosti EU - nástin průběhu přípravné fáze debaty v pracovních skupinách (ve všeobecné skupině i v tematických skupinách);
  • Debata o budoucnosti Evropské unie (výzvy - problémy - otázky - témata) - obsahuje hlavní okruhy obsahu debaty ve všech tematických skupinách, které po projednání v nich vyhodnotí a shrne Všeobecná pracovní skupina; na tento dokument navazují rámcové vstupní dokumenty jednotlivých tematických pracovních skupin, které podnítí a nasměrují debatu v těchto skupinách.

Z podnětu Všeobecné pracovní skupiny při projednávání výše uvedených tří dokumentů byl vypracován ještě čtvrtý dokument:

První setkání Všeobecné pracovní skupiny se konalo online 14. prosince 2010 s timto programem a závěry. Příští online setkání Všeobecné pracovní skupiny je plánováno na 25. 1. 2021.