EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Podmínky členství

- Členové EAPN ČR jsou nositelé ideje sociálního začleňování a boje proti chudobě.

- členem EAPN ČR se může stát právnická osoba s celostátní nebo regionální působností, která se angažuje v oblasti sociálního začleňování a boji proti chudobě nebo tyto organizace sdružuje

- členem se může stát fyzická osoba, která se významně angažuje v boji proti chudobě nebo sociálnímu vyloučení

- u právnických osob je podmínkou, aby organizace vznikla za účelem přímé pomoci a nediskriminujícího přístupu  k osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným

- o přijetí nového člena a jeho vyloučení rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů všech členů na návrh výkonného výboru

- členství v EAPN ČR zaniká zánikem organizace nebo jejím vystoupenímz EAPN ČR

 

Členové EAPN ČR mají tato práva a povinnosti:

- angažovat se v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení

- aktivně se informovat o národním a evropském dění v dané problematice

- podle možnosti se podílet na tvorbě a hodnotících procesech Národního akčního plánu sociálního začleňování (NAPSI) a dalších relevantních politik

- podporovat činnost EAPN a EAPN ČR

- účastnit se jednání Valné hromady EAPN ČR (právnické osoby v zastoupení pověřeným zástupcem)

- volit výkonné orgány a být do nich volen (právnické osoby v zastoupení pověřeným zástupcem)