EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Tisková zpráva: Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení přináší aktuální témata v České republice

24. 11. 2017 00:00

Mezi hlavní témata letošního Národního setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení patří chudoba pracujících, zajištění důstojného příjmu a podpora aktivního života seniorů. Diskutované oblasti rámuje Evropský pilíř sociálních práv, který přijali před týdnem na Sociálním summitu vedoucí představitelé členských států Evropské unie. 

Národní setkání, které se koná 24. listopadu 2017 v Praze, pořádá Národní síť EAPN ČR, člen Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení - European Anti Poverty Network. 

Na setkání budou představeny a diskutovány prioritní problémy chudoby a sociálního vyloučení, jimž se EAPN věnuje na evropské i národní úrovni v rámci probíhajících projektů. Témata prezentují zástupci nevládních organizací, které se na řešení problematiky podílejí, odborníci, zástupci MPSV a další. Setkání je určeno pro zástupce nevládních neziskových organizací a pracovníky veřejné správy na úrovni obcí, měst, krajů i státu.

Problematiku minimálního důstojného příjmu řeší Evropská síť pro minimální příjem (EMIN – European Minimum Income Network). Tato celoevropská síť sdružující národní sítě požaduje zakotvení minimálního příjmu do legislativy a politiky Evropské unie a jejích členských zemí. Úlohu EMIN plní v České republice EAPN ČR, která analyzuje a doporučuje zlepšení systémů minimálního příjmu, které poskytují záchrannou síť těm, jež nemohou pracovat nebo nemají přístup ke vhodné práci a nemají nárok na pojistné sociální dávky. Bohužel řada změn v poslední době vede spíše k oklešťování systému a zhoršování podmínek pro příjemce dávek. Mezi hlavní problémy v ČR patří: velmi pomalá výplata dávek (která nezřídka vede k zadlužení rodin), reálné snižování vyplácených částek (např. výplatou dávek ve stravenkách a nutnost doplácet náklady na bydlení z příspěvku na živobytí), stigmatizace příjemců speciálními formami výplaty (poukázky MPSV), komplikované získávání dávek versus rychlé odejmutí (a tím 1,5 měsíce bez příjmů), penalizace těch, kdo mají povinnost vykonávat veřejnou službu a vykonávat ji chtějí, ale nedostanou nabídku od Úřadu práce.

Závažným fenoménem rozšířeným v celém vyspělém světě je chudoba těch, kteří pracují, ale spadají do kategorie chudých. Chudoba pracujících byla velkým problémem i v ČR zejména v nedávné minulosti. V posledním období se situace mírně zlepšuje zejména vývojem pracovního trhu, kdy se zvyšuje nabídka práce a zaměstnavatelé zvyšují mzdy, aby získali pracovníky. Situaci pomohlo i zvýšení minimální mzdy.

V současnosti ale vyvstává v ČR zásadní problém – a to předluženost lidí v ČR, kteří, ačkoli pracují, nemají šanci se dostat z dluhové pasti. Stávají se z nich „navždy“ chudí pracující – enormní úroky a splátky, které často mnohonásobně převyšují původní dluh, jim neumožňují se dluhu běžnou prací zbavit. Latentním problémem je v současnosti fakt, že velká část českých pracujících je velmi blízko hranici chudoby - zhruba 160 tisíc lidí v Česku chodí do práce, má pravidelnou mzdu, a přesto každý měsíc zápasí se svým rozpočtem a statisticky spadá do kolonky chudý či ohrožený chudobou.

Chudoba pracujících byla také hlavním tématem 16. Evropského setkání lidí zažívajících chudobu, které se konalo 9. - 10. listopadu 2017 v Bruselu. Setkání se tradičně účastnili i zástupci z České republiky – jak reprezentanti pomáhajících organizací, tak chudí pracující.

Změnit přístup představitelů v obcích a zvýšit tím podporu seniorů napříč Českou republikou má za cíl další z projektů EAPN ČR. Prostřednictvím seminářů v regionech, informační kampaně a poradenství zviditelňuje problematiku seniorů, jejich ohrožení a možnosti podpory. Pracovní skupiny připravují metodiky a doporučení zaměřená nejpalčivější oblasti života českých seniorů, mezi něž patří bydlení, nízké příjmy, sociální a zdravotní služby a jejich funkční a informační gramotnost. 

Potřeba přípravy na stárnutí je umocněna závažnou demografickou změnou naší krátkověké společnosti v dlouhověkou. Demografická změna se zdaleka netýká jen "přibývání seniorů" či penzijních dysbalancí - jde o změnu v periodicitě dlouhověkého života, o změnu konceptu "stáří", seniorské participace a seberealizace. Staří lidé se mohou zvláště při chabém rodinném zázemí ocitat zdánlivě bezvýchodně v "existenciálních" periferiích či dokonce v pásmu chudoby, nezabezpečenosti a vyobcované nepříslušnosti. Je nezbytné přenastavit a zefektivnit historicky překonané roztříštěné služby. Jedním z nástrojů může být komunitní systém integrovaných podpůrných služeb (SIPS) pro křehké seniory a jejich pečující rodiny.

Evropský sociální pilíř vrací do společné hospodářské politiky Evropské unie sociální rozměr, který je součástí zakládacích smluv EU, avšak v praxi byl řadu let opomíjen, což často ovlivnilo nepříznivě postoje veřejnosti k evropské integraci. Přijetí tohoto pilíře reaguje na poznatek, že větší ekonomické soudržnosti nelze dosáhnout bez přiměřených sociálních opatření. Jeho účelem je podporovat spravedlivé, dobře fungující pracovní trhy a systémy sociálního zabezpečení. Evropská komise přichází s konkrétními návrhy, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro pracující rodiče a pečovatele, aby mohli skloubit rodinný život se svou profesní dráhou, přístup k sociálnímu zabezpečení a spravedlivé pracovní podmínky.

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení je nezávislou sítí organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v Evropě. V České republice se o práva lidí závislých na sociálních službách zasazuje národní síť EAPN ČR. Organizace sdružené v EAPN ČR usilují o to, aby veřejná správa i široká veřejnost podporovala odstraňování společenských, politických i praktických bariér vůči lidem ohroženým sociálním vyloučením.

 

Kontakt pro média: Mgr. Jarmila Neumannová, komunikace@eapncr.org, +420 774 894 848