EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Setkání odborníků přineslo řadu připomínek k Národní strategii sociálního začleňování

Společnou řeč na poli práce s lidmi chudými a vyloučenými z běžné společnosti hledalo přes čtyřicet odborných zástupců neziskových organizací, které pracují v sociální oblasti, a zástupci Úřadu vlády a státní správy. Společně diskutovali nad zněním zastřešujícího dokumentu, národní Strategie sociálního začleňování 2014–2020 (v textu dále jen Strategie). Dokument stanoví základní priority a směřování ČR v oblasti sociálního začleňování do roku 2020 a je základní podmínkou k čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Cílem setkání bylo získat podněty pro monitorování a hodnocení zmíněné Strategie. Do dokumentu, který byl schválen vládou ČR v lednu 2014, sice již nebude možné zasáhnout, připomínky však budou využity při každoročním hodnocení naplňování cílů Strategie. Závěry budou předány Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) a centrále Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení (European Anti Poverty Network – dále jen EAPN) v Bruselu k jejich využití. 

Po dopoledním představení Strategie (Lenka Laubová z MPSV ČR) se přítomní rozčlenili do čtyř pracovních skupin, které současně představují důležité segmenty Strategie: Podpora rodiny a rovného přístupu ke vzdělání, Podpora přístupu k zaměstnání a dalším začleňujícím veřejným službám, Zajištění životních podmínek a Přístup k bydlení a zdravotní péči. Pracovní skupiny se mj. shodly na tom, že je třeba usilovat o zlepšení vzájemné spolupráce aktérů v rámci zpětné vazby k vyhodnocování a přenášení zkušeností z praxe. 

„Jde o to, aby se lidem zakoušejícím chudobu a nouzi, dostávala podpora z veřejných zdrojů v takové formě, aby jim skutečně pomáhala a aby vynaložené finanční prostředky byly skutečně efektivní“, uvedl k tomu Karel Schwarz, předseda EAPN Česká republika. „Významnou roli by přitom měly sehrávat pověřené obce, zejména s rozšířenou působností, které by k tomu měly být také vybaveny odpovídajícími financemi.“ 

Jako příklad dobré praxe na setkání vystoupila Mariana Kellerová z firmy Siemens, která představila program Restart@Siemens. Firma od letošního roku poskytla příležitost znovu se uchytit na trhu práce již několika jedincům, kteří přišli o zaměstnání a bydlení. 

Setkání pořádala EAPN ČR ve spolupráci s MPSV ČR a Charitou Česká republika. Konalo se ve Školicím středisku Marianeum v Máchově ulici v Praze 2, které provozuje Charita ČR.

Kontakty:

Iva Kuchyňková, členka Výkonného výboru EAPN ČR, odborný analytik a koordinátor pro sociální oblast Charity ČR, tel. 603280738, iva.kuchynkova@charita.cz

Karel Schwarz, předseda EAPN ČR, tel. 777 716 632, eapncr@seznam.cz

Lucie Benešová, oddělení odborných agend Charity ČR, tel. 731 466 506, lucie.benesova@charita.cz

Jan Oulík, oddělení pro tisk a komunikaci Charity ČR, tel. 603 895 984, jan.oulik@charita.cz