EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Konference o budoucnosti Evropy bude zahájena

10. 03. 2021 21:03

Rozhodli o tom předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa (jménem předsednictví Rady EU) a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, kteří dnes podepsali společné prohlášení o konferenci o budoucnosti Evropy s názvem "Demokratický dialog s občany - Budování odolnější Evropy". Toto prohlášení otevírá cestu k zahájení řady diskusí a jednání, které občanům ze všech koutů Evropy umožní sdílet nápady a přispět tak k utváření její budoucnosti. V této zprávě seznamujeme s obsahem prohlášení.

Cílem konference je dát občanům možnost vyjádřit se k tomu, co je pro ně důležité. Základními principy konference budou inkluzívnost, otevřenost a transparentnost. V průběhu konference budou vždy zachovávána lidská práva, respektováno soukromí občanů a dodržována pravidla EU pro ochranu údajů.

Konference se zaměří mimo jiné na tato témata:

 • budování zdravého kontinentu,
 • boj proti změně klimatu a řešení environmentálních výzev,
 • hospodářství ve prospěch lidí,
 • sociální spravedlnost,
 • rovnost a mezigenerační solidarita,
 • digitální transformace Evropy,
 • evropská práva a hodnoty včetně právního státu,
 • migrační výzvy,
 • bezpečnost,
 • úloha EU ve světě,
 • demokratické základy EU,
 • metody posílení demokratických procesů, jimiž se Evropská unie řídí.

Diskuse se mohou rovněž zaměřit na průřezová témata týkající se schopnosti EU plnit politické priority, jako je zlepšování právní úpravy, uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality, provádění a vymáhání společného práva EU (acquis) a transparentnost. Občané mohou vznést další otázky, které jsou pro ně důležité.

Základní metody a nástroje konference:

Konference je akce zaměřená na občany, vycházející z přístupu „zdola nahoru“ a prosazující širší, interaktivní a kreativní formy účasti. Konference zahrnuje zejména tyto nástroje:

 • velký počet akcí a debat pořádaných v rámci konference po celé EU, a to na různých úrovních: evropské, vnitrostátní, nadnárodní a regionální, se zapojením zástupců občanské společnosti a dalších zúčastněných subjektů,
 • panelové diskuse evropských občanů, organizované orgány EU na celoevropské úrovni, reprezentativní z hlediska zeměpisného původu, genderu, věku, socioekonomického zázemí a úrovně vzdělání a přenášené živě digitálními informačními prostředky,
 • panelové diskuse občanů jednotlivých členských států,
 • tematické akce spojující podněty z různých panelových diskusí v členském státu,
 • plenární zasedání konference, projednávající nejméně jednou za šest měsíců doporučení vycházející z panelových diskusí občanů konaných na vnitrostátní a celoevropské úrovni a seskupená podle témat bez předem stanoveného výsledku a bez omezení na předem stanovené oblasti politiky,
 • mechanismus zpětné vazby, zajišťující, že nápady vyjádřené během konference a jejích akcí vyústí v konkrétní doporučení pro akce ze strany EU,
 • interaktivní vícejazyčná digitální platforma na úrovni EU (pravděpodobně ve formě webových stránek), shromažďující, monitorující a analyzující online příspěvky a podněty ze všech akcí souvisejících s konferencí a od občanů po celou dobu jejího trvání  a zveřejňující dokumentaci akcí konference.

Zvláštní akce by měly být věnovány mladým lidem, neboť jejich účast má zásadní význam pro zajištění dlouhodobého dopadu konference.

Panelové diskuse se budou věnovat příspěvkům shromážděným v rámci konference, formulovat soubor doporučení ohledně návazných opatření, která by měla EU přijmout, a předkládat tato doporučení plenárnímu zasedání konference.

V důsledku pandemie COVID-19 bude mít klíčový význam využití digitálních kontaktů a činností, zásadní součástí konference by však měla být osobní účast a dialogy tváří v tvář.

Organizace konference:

V čele konference je společné předsednictví tří nejvyšších představitelů orgánů EU, kteří podepsali společné prohlášení: předsedy Evropského parlamentu, předsedy Rady EU (šéfa předsednického státu) a předsedkyně Evropské komise. Řídící strukturu konference dále tvoří Výkonná rada konference, složená ze tří zástupců a nejvýše čtyř pozorovatelů každého ze tří předsedajících orgánů (Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise). Se statusem pozorovatele se Výkonné rady bude účastnit trojka předsednictví Konference výborů pro evropské záležitosti. Jako pozorovatelé mohou být rovněž přizvány Evropský výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, stejně jako zástupci dalších institucí EU a sociálních partnerů. Výkonná rada bude přijímat rozhodnutí na základě konsensu. Výkonná rada vypracuje a zveřejní závěry plenárního zasedání konference. Výkonné radě bude v práci nápomocen nevelký společný sekretariát zajišťující rovné zastoupení všech tří předsedajících orgánů. V rámci všech řídících složek konference bude zaručeno rovné zastoupení všech tří předsedajících orgánů EU a genderová vyváženost.

Plenární zasedání konference budou složena ze zástupců Evropského parlamentu, Rady EU, Evropské komise, Evropského výboru regionů, Evropského hospodářského a sociálního výboru, sociálních partnerů, organizací občanské společnosti, jakož i z rovnoměrného zastoupení všech vnitrostátních parlamentů a ze zástupců občanů. V případech, že se diskuse budou dotýkat úlohy EU na mezinárodní scéně, připojí se i Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Mohou být přizváni zástupci klíčových zúčastněných subjektů.

Subjekty řídící konferenci se na základě konsensu dohodnou, jakým způsobem se budou předkládat zprávy o výsledcích jednotlivých činností realizovaných v rámci konference. Konečný výsledek konference bude představen ve zprávě určené společnému předsednictví. Všechny tři orgány urychleně přezkoumají, jak na tuto zprávu účinně navázat – každý v rámci svých pravomocí a v souladu se Smlouvami EU.

Konference, její řídicí struktura a akce pořádané v jejím rámci vycházejí z hodnot EU zakotvených ve Smlouvách EU a v Listině základních práv Evropské unie. Konference bude mít vlastní jednotnou identitu a chartu, k níž se musí přihlásit všichni pořadatelé akcí pořádaných v rámci konference.

 

Další informace o konferenci najdete zde.