EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

EAPN se zúčastnila Výroční konference k inkluzívnímu růstu

29. 03. 2016 14:13

EAPN se zúčastnila Výroční konference k inkluzívnímu růstu

Zástupci Evropské sítě proti chudobě (EAPN) z 20 zemí Evropy se zúčastnili Výročního shromáždění pro inkluzívní růst (Annual Convention for Inclusive Growth 2016), které se konalo 21. března 2016 v Bruselu. Shromáždění, jehož se zúčastnilo 360 delegátů z 33 evropských zemí (mezi nimi zástupci 10 institucí EU a 75 nadnárodních nevládních organizací) bylo věnováno nalezení cest ke zlepšení sociální dimenze Evropy odstraňováním chudoby, snižováním nezaměstnanosti a zajištěním, aby nikdo nebyl sociálně vyloučeným. Pokračovala při něm nedávno zahájená diskuse o zřízení tzv. Evropského pilíře sociálních práv. Proto po úvodních proslovech členky Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen a státní tajemnice pro sociální věci a zaměstnanost Nizozemského království Jetta Klijnsma (jako představitelky předsedající země EU) pronesl hlavní projev Allan Larsson, zvláštní poradce Evropské komise pro Evropský pilíř sociálních práv. Za Českou republiku se shromáždění zúčastnili:

-          zástupce lidí žijících v chudobě v ČR Evžen Vojkůvka z Ostravy,

-          předseda EAPN ČR, z. s. PhDr. Karel Schwarz,

-          pracovnice Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Jitka Modlitbová a Ing. Hana Zelenková, CSc.

 

EAPN na shromáždění předložila  4 klíčová sdělení (vybraná z šesti výzev vyslaných účastníky 14. evropského setkání lidí zažívajících chudobu, které se konalo v listopadu 2015 v Bruselu):

 1. Chudoba, sociální vyloučení a nerovnosti jsou stále klíčovou výzvou pro EU!
 2. Nerušit závazek učiněný ve Strategii Evropa 2020 – dosáhnout cíle omezení chudoby!
 3. Nový začátek s Evropským pilířem sociálních práv – ale je to vhodné pro daný účel?
 4. Klíčem je účast lidí zažívajících chudobu a jejich organizací občanské společnosti!

 

EAPN uvítala návrh Evropského pilíře sociálních práv i dostatečný časový prostor k jeho přípravě. Byly diskutovány klíčové otázky, které vyvstaly z předchozí diskuse a konzultací, například zaručení odpovídajících příjmů, přístup ke kvalitním službám včetně bydlení, inkluzívní trhy práce, lépe podporovaný přechod ke kvalitě zaměstnanosti a význam dialogu všech zainteresovaných subjektů. S politickou podporou se zdá možné pokročit v řešení těchto otázek jako součásti Strategie Evropa 2020, Evropského semestru a dalších relevantních procesů. Tento závazek by měl být dále posílen vydáním tzv. Bílé knihy počátkem roku 2017 po ukončení konzultačního procesu k sociálnímu pilíři.

 

Zůstávají však dvě důležité otázky: 1. Jak bude sociální pilíř začleněn do stávajících procesů a jakou přidanou hodnotu přinese členským státům? 2. Přestože sociální pilíř hovoří o nerovnostech, chudobě a vyloučení, z logiky upřednostňování makroekonomických cílů stále vyplývá, že řešení sociálních otázek je vnímáno spíše jako "překážka na cestě k růstu" než jako základní právo občanů.

 

Součástí shromáždění bylo také pět paralelních workshopů:

 

Workshop 1: Aktivní začleňování a inkluzívní trh práce

Delegáti EAPN zdůraznili tyto aspekty této problematiky:

(a)    význam explicitního využívání přístupů integrovaného aktivního začleňování v rámci Strategie Evropa 2020, Evropského semestru a Evropského pilíře sociálních práv;

(b)   základní funkce sociálních dávek poskytovaných sítím k zabezpečení ochrany proti chudobě, jakož i pro zachování lidské důstojnosti, spíše než jejich využívání jako nástrojů pro účely aktivního zapojení;

(c)    význam smysluplného zapojení a sdružování zainteresovaných subjektů včetně lidí žijících v chudobě a jejich organizací občanské společnosti do vytváření, provádění a monitorování politik na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Účastníci workshopu 1 formulovali tyto požadavky na aktivní začleňování (AZ):

 • musí být jasně vymezeno a zahrnovat komplexně všechny oblasti AZ
 • zahrnuje místní úřady i všechny zainteresované subjekty na místní úrovni, které jsou klíčem k zajištění jeho realizace
 • posílení vzdělávání a školení pro ty, kdo jsou nejvíce vzdáleni trhu práce
 • podporovat přístupy partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 • přijmout standardy pro členské státy EU k zajištění jejich společenské odpovědnosti za AZ: sladění s Evropským semestrem
 • mainstream lidských práv (včetně rovnosti a rozmanitosti) v celém pilíři
 • posílení adresnosti služeb (např. získávání kvalifikace řídících pracovníků)
 • oddělení názorů na úlohu sociálních dávek: záchranná síť versus aktivizace
 • integrovaný přístup k ostatním zvýhodněním a službám
 • více přímého zapojení samotných zaměstnanců a zaměstnavatelů (posílení společenské odpovědnosti podniků)
 • advokacie, data a evidence, inovace – pilotáže a testování iniciativ
 • jasnost politického vedení – vyjasnit: co má politika dosáhnout? kam má směřovat?

 

Workshop 2: Sociální investice a Evropský fond pro strategické investice (EFSI)

Překážky realizace sociálních investic: nedostatek přiměřených a srozumitelných informací a produktů, pracovní definice sociálního podnikání je užší, omezené chápání sektoru finančními institucemi a fiskální omezení orgánů veřejné správy, které omezují jejich investiční kapacitu.

Doporučení:

 • zlepšit dostupnost informací, např. větší transparentnost portálu, poskytování konkrétních příkladů projektů
 • zlepšit technickou kapacitu místních orgánů a poskytovatelů služeb
 • zapojení expertů ze sociálního sektoru v existujících platformách za účelem lepšího pochopení sektoru finančních institucí a rozvíjení většího počtu přiměřených nástrojů
 • vycházet z odborných znalostí eticky fungujících pojišťoven, bankovních institucí, sociálních financí
 • zvyšování rozpočtové flexibility

Jak zajistit kvalitní projektů?:

 • kvalita sociálních služeb zahrnutá do kritéria způsobilosti: rámec dobrovolné kvality sociálních služeby a spokojenosti uživatelů v EU
 • zajištění souladu s ex ante podmínkami EFSI: deinstitucionalizace
 • zapojení expertů sociálního sektoru v existujících platformách, také v rozvoji kritéria kvality
 • zapojení uživatelů ve všech fázích projektu
 • školení Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu a finančních zprostředkovatelů o kvalitě v sociálních službách
 • upřednostňování investic zahrnujících přístupy k sociálním investicím v dlouhodobé perspektivě.

 

Workshop 3: Zvyšování sociální soudržnosti a boj proti chudobě

Z workshopu vyplynuly tyto hlavní závěry:

1)      Existuje mnoho dostupných nástrojů (vzájemné hodnocení, směrnice, strukturální fondy, atd.), které je nutno využívat, aby bylo dosaženo pokroku ve 20 oblastech uvedených v Evropském pilíři sociálních práv.

2)      Vzhledem k tomu, že nerovnost je identifikována jako klíčový problém, pozornost je třeba věnovat lepším mechanismům přerozdělování pomocí přiměřené mzdy a efektivnější přerozdělovací daňové politiky.

3)      Potřebujeme se více zaměřit na sociální problematiku, boj proti chudobě a silnější ambice pro sociálnější Evropu, v níž by všichni byli sociálně začleněni.

4)      Co chybí? Co lze přidat nebo upravit?: Antidiskriminace, kvalita služeb, minimální příjem, dlouhodobá péče, přerozdělování, nerovnosti, dětští uprchlíci...

5)      Jak udělat principy funkční?: Stabilní právo, fondy EU, zapojení lidí zažívajících chudobu, zohledňovat naléhavost, hodnocení sociálních dopadů, monitorování...

 

Workshop 4: Sociální dimenze Evropského semestru

Hlavním těžištěm diskuse bylo posílení zapojení zúčastněných subjektů v Evropském semestru, zdůrazňující potřebu jasných pokynů pro financování občanské společnosti a smysluplnosti veškerých závazků. Nejdůležitější závěry workshopu:

Zapojení zúčastněných subjektů:

 • kdy a jak: naslouchat co nejdříve, brát vážně občanskou společnost (např. lidé zažívají chudobu, přistěhovalci, děti)
 • občanská společnost musí mít finanční zdroje
 • informace, znalosti, jazyk a pokyny
 • členské státy EU musí být odpovědné za to, jak a kdy zapojí občanskou společnost
 • vyvinutí strukturovaných mechanismů, které mají stejnou váhu jako sociální dialog.

Politická orientace:

 • zohledňování stávajících iniciativ jako doporučení k aktivnímu začleňování a investování do dětí atd.
 • národní vlastnictví rovnající se účinnosti a dopadu
 • objasnění vztahu mezi evropským semestrem a navrhovaným pilířem sociálních práv – právní status? Jak se bude měřit pokrok? Standardy? Lepší údaje?
 • objasnění nabídek, jak používat a zavádět společenskou odpovědnost podniků na národní úrovni.

 

Workshop 5: Integrace uprchlíků

Závěry workshopu:

 • rasismus a diskriminace jsou klíčovými překážkami integrace migrantů a uprchlíků včetně žen, které obvykle zůstávají mlčící
 • aktivní podpora pro začlenění na trhu práce: uznání kvalifikace, posuzování dovedností, zdroje pro učení se jazyků
 • přístup k sociálním službám: rozšíření pilíře sociálních práv na všechny bez ohledu na stav migrace
 • potřeba, aby EU zapojila kanál přímého financování pro místní úroveň, kde probíhá integrace
 • koordinování migrace/sociální politiky: Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost má mít k dispozici více návrhů migrační politiky EK.

 

Závěry z workshopů byly prezentovány všem účastníkům shromáždění před závěrečnou panelovou diskusí.

 

Svou představu o omezení chudoby, nezaměstnanosti a sociálního vyčlenění představily na konferenci v doprovodných akcích kromě EAPN ještě další evropské organizace (EASPD, ETUC, Knowledge Centre Social Europe a společně Eurodiaconia, Eurocities a ESN). Portugalská národní síť EAPN ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem uspořádala jako doprovodný program prezentaci na téma „Zajištění peněz z EU, určených na zmírňování chudoby a sociálního vyloučení“.

 

V rámci shromáždění mohli účastníci také prezentovat konkrétní příklady nových iniciativ sociálního začleňování (připraveno bylo 7 prezentací z Rakouska, Švédska, Dánska, Belgie, Itálie a Maďarska).

 

Závěrečné slovo přednesl místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis, který zdůraznil význam sociálního dialogu pro vytvoření spravedlivější sociálně orientované Evropy.

 

Prezident EAPN Sérgio Aires, jehož vystoupení bylo součástí panelové diskuse odrážející v závěru akce průběh celého dne, zdůraznil následující aspekty týkající se závazku inkluzívního růstu:

„S tím, že klademe důraz na růst jako hlavní orientaci, zapomínáme však na to, že nerovnost vznikající tímto druhem růstu způsobila enormní zvyšování počtu lidí žijících v chudobě a někdy dokonce v krajní chudobě. Hlavním problémem zůstává stále přerozdělování bohatství a odstranění nerovností. Abych byl co nejvýstižnější: Pokud opravdu chceme, aby občané věřili projektu EU – je čas udělat něco skutečně účinného, pokud jde o příčiny této krize, aby se zabránilo neustálému opakování krizí. Pokud chceme brát vážně přerozdělování růstu a bohatství, začněme ukončením daňových rájů! To je něco, co by nám pomohlo v udržitelnosti sociální ochrany, a tím také při zavádění Evropského pilíře sociálních práv.“

 

Podrobné informace o Výročním shromáždění můžete získat v angličtině zde.