EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Authorities of Association

Orgány EAPN ČR jsou:

» Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem EAPN ČR a tvoří ji všichni členové EAPN ČR. Schází se nejméně jednou ročně. Zastoupení více členů EAPN ČR jednou osobou na valné hromadě je nepřípustné. Valná hromada rozhoduje prostou většinou všech svých členů, s výjimkou rozhodnutí o zániku EAPN ČR a změně stanov EAPN ČR. Valná hromada je oprávněna rozhodovat dvoutřetinovou většinou všech svých členů o změně stanov EAPN ČR a o zániku EAPN ČR. Valná hromada volí předsedu EAPN ČR jako statutární orgán, členy výkonného výboru EAPN ČR a revizory hospodaření EAPN ČR. Valná hromada schvaluje jednací řád EAPN ČR a jeho změny. Valná hromada stanoví kompetence a úkoly valné hromady, výkonného výboru a revizorů, způsob voleb a další záležitosti EAPN ČR. Do působnosti valné hromady EAPN ČR patří zejména: schvalovat změny a doplňky stanov a jednacího řádu, projednávat a schvalovat koncepci činnosti sdružení, volit a odvolávat výkonný výbor a revizory, rozhodovat o výši členských příspěvků, přijímat nové členy sdružení na doporučení výkonného výboru. Valná hromada je svolána minimálně jednou ročně předsedou EAPN ČR. Mimořádné zasedání valné hromady bude svoláno, požádá-li o to minimálně 5 členů EAPN ČR. Toto mimořádné zasedání je nutné svolat nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

» Statutární orgán - předseda EAPN ČR

Předseda EAPN ČR jako statutární orgán je oprávněn zastupovat EAPN ČR, jednat jejím jménem a činit právní úkony ve všech záležitostech týkajících se EAPN ČR. Předseda EAPN ČR je volen valnou hromadou EAPN ČR. Předseda EAPN ČR může pověřit jednáním za EAPN ČR jinou osobu. Předseda EAPN ČR odpovídá za správnost hospodaření EAPN ČR. Předsedu EAPN ČR v jeho nepřítomnosti zastupuje předsedou pověřený člen výkonného výboru v rozsahu určeném předsedou. Předseda EAPN ČR jedná a podepisuje jménem sdružení, svolává a řídí valnou hromadu, svolává zasedání výkonného výboru a řídí jeho jednání, rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti sdružení, ustanovuje v případě potřeby pracovní skupiny, které zpracovávají dílčí úkoly, má právo delegovat své pravomoci na členy výkonného výboru. Předseda EAPN ČR je odpovědný za přípravu podkladů pro zasedání valné hromady.

Prvním předsedou EAPN ČR byl Mgr. Ilja Hradecký (2004), v letech 2004 - 2015 byla předsedkyní EAPN ČR MUDr. Milena Černá. Nyní je předsedou EAPN ČR PhDr. Karel Schwarz.

» Výkonný výbor

Členové výkonného výboru EAPN ČR jsou voleni valnou hromadou EAPN ČR. Výkonný výbor řídí činnost EAPN ČR v období mezi valnými hromadami. Výkonný výbor doporučuje valné hromadě přijetí nových členů. V čele výkonného výboru je předseda EAPN ČR. Výkonný výbor je ze své funkce odpovědný valné hromadě. Výkonný výbor pořizuje ze svého zasedání zápis. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K usnesení výkonného výboru je potřeba souhlas prosté většiny členů. Na zasedání výkonného výboru mohou být se souhlasem předsedy EAPN ČR přizváni i další účastníci bez práva hlasovat. O počtu členů výkonného výboru rozhoduje valná hromada. Výkonný výbor se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však třikrát za rok.

Aktuální seznam členů Výkonného výboru najdete zde.

Složení Výkonného výboru v minulých letech můžete najít zde.

» Revizoři

Revizoři EAPN ČR jsou voleni valnou hromadou EAPN ČR. Revizoři kontrolují hospodaření EAPN ČR. Revizoři předkládají každé valné hromadě zprávu o revizi hospodaření EAPN ČR za uplynulé účetní období. O počtu revizorů rozhoduje valná hromada. Revizoři se scházejí minimálně jedenkrát ročně.

Revizorem EAPN ČR byl do roku 2015 Ing. Česlav Santarius.

 

Výše uvedené kompetence orgánů EAPN ČR vyplývají ze Stanov a Jednacího řádu EAPN ČR.