EVROPSKÁ SÍŤ PROTI CHUDOBĚ A SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ JE NEZÁVISLOU SÍTÍ ORGANIZACÍ A SKUPIN ZAPOJENÝCH DO ZÁPASU S CHUDOBOU A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM V EVROPĚ.

Setkání neziskových organizací a odborníků k národní strategii sociálního začleňování 2014 – 2020

27. 08. 2015 13:09

Na setkání zveme zástupce všech členských organizací EAPN ČR a zástupce dalších nestátních neziskových organizací, které působí v různých oborech v oblasti sociálního začleňování. Současně zveme i odborníky z veřejných institucí a nezávislé experty. 

Na tomto setkání se budou podílet a budou také přítomni zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Především to budou pracovníci Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, který pozve členy Komise pro sociální začleňování, aby mohli být přítomni diskusi, jejímž cílem je získat podněty pro implementaci, monitorování a hodnocení strategie. Jedná se tedy o zcela výjimečnou příležitost, kdy budou mít členové EAPN ČR společně s dalšími přizvanými odborníky možnost vyjádřit své návrhy, připomínky a doporučení k plnění strategie v roce 2015. Výstupy budou předány MPSV pro budoucí využití a jednání s gestory příslušných opatření.

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 bude diskutována ve 4 tematických skupinách uvedených v programu.

Prosíme Vás, abyste se na setkání přihlásili nejpozději do 8. září 2015 on-line na internetové adrese http://goo.gl/forms/qYJQlfQR9z.

V přihlášce vyberte téma pracovní skupiny, v které se zúčastníte řízené diskuse. Po registraci Vaší přihlášky Vám budou zaslány podklady, které bude nezbytné pro oblast příslušné pracovní skupiny prostudovat a připravit si vlastní hodnocení implementace Strategie a návrhy na její změny a doplnění. Národní Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020 najdete na internetové adrese: http://www.mpsv.cz/cs/17081.

 

V případě dotazů k tomuto setkání se obracejte na Mgr. Lucii Benešovou, email: lucie.benesova@charita.cz